Στρατηγική του UNDP για την Ισότητα των Φύλων 2018-2021

Το UNDP δεσμεύεται για την επίτευξη της ισότητα των φύλων, η οποία αποτελεί  βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και απαραίτητη προϋπόθεση για έναν βιώσιμο κόσμο. Η χειραφέτηση των γυναικών και η ισότητα των φύλων είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία προβλέπει έναν κόσμο «παγκόσμιου σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας» όπου «κάθε γυναίκα και κορίτσι απολαμβάνει πλήρη ισότητα των φύλων καθώς και πλήρη άρση όλων των νομικών, κοινωνικών και οικονομικών φραγμών προς τη χειραφέτησή τους».

Η Στρατηγική του UNDP για την Ισότητα των Φύλων 2018-2021, η τρίτη αναθεωρημένη στρατηγική, παρέχει τον οδικό χάρτη για την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων σε όλες τις πτυχές του έργου του UNDP με στόχο τη μείωση της φτώχειας, την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας και την επίτευξη της ειρήνης στις διάφορες κοινότητες και περιοχές του κόσμου, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της προόδου προς την επίτευξη της Ατζέντας 2030. Ειδικότερα, η Στρατηγική ορίζει τη δέσμευση του UNDP για:
• Ενίσχυση των παρεμβάσεων του UNDP με στόχο τις διαρθρωτικές αλλαγές που συμβάλλουν  στην επιτάχυνση της ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών.
• Ενίσχυση της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων στο έργο του UNDP ως προς το περιβάλλον, την ενέργεια και την αντιμετώπιση κρίσεων.
• Καλύτερη ευθυγράμμιση του προγραμματισμού του UNDP με την ισότητας των φύλων και τη χειραφέτησης των γυναικών στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης.
• Αξιοποίηση θεσμικών μηχανισμών για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, όπως η Σφραγίδα Ισότητας των Φύλων και ο Δείκτης Φύλου, που παρέχουν μετρήσιμα πρότυπα και κίνητρα για την προώθηση της αναπτυξιακής προόδου.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/undp-gender-equality-strategy-2018-2021.html

Scroll to Top