Έκδοση ΟΟΣΑ «Η Συμβολή της Ανάπτυξης»: Πολυμερής Δράση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Πώς πρέπει να Αξιοποιηθεί η Δύναμη της Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας;

“Η Συμβολή της Ανάπτυξης” του ΟΟΣΑ (OECD Development Matters) αποτελεί μια πλατφόρμα ανοιχτών και εμπεριστατωμένων συζητήσεων σχετικά με τις αναπτυξιακές ευκαιρίες και προκλήσεις που αφορούν πολλούς τομείς πολιτικής, μεταξύ χωρών και κοινωνικών εταίρων.

Η συνολική Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια/ΚΑΒ των χωρών του ΟΟΣΑ παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Παρά την κριτική περί στασιμότητας, τα δημοσιευθέντα στοιχεία δείχνουν μια αναμφισβήτητα σταθερή δέσμευση, καθώς η ΚΑΒ παρουσιάζει σταθερά αυξανόμενη τάση και έχει διπλασιασθεί σε σχέση με το 2000.

Το 2017, η συνολική καθαρή ΚΑΒ των κ-μ της DAC ανήλθε σε 146,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ, που αντιστοιχεί στο 0,31% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) τους. Παρότι το ποσό αυτό δείχνει μια μικρή πτώση, κατά 0,6%, σε σύγκριση με το 2016, τα στοιχεία του προηγούμενου έτους υπήρξαν υψηλά λόγω της προσφυγικής κρίσης, η οποία συνέβαλε στην αύξηση των δαπανών των δωρητριών χωρών εντός των συνόρων τους. Αυτές οι δαπάνες μειώθηκαν το 2017 και αφαιρουμένων των δαπανών υπέρ προσφύγων εντός επικράτειας (in-country refugee costs), η ΚΑΒ, σε πραγματικούς όρους, αυξήθηκε κατά 1,1% από το 2016.

Οι συνολικές συνεισφορές σε πολυμερείς οργανισμούς αντιπροσώπευαν περίπου το 30% της συνολικής ΚΑΒ τα τελευταία χρόνια, με τα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ να καλύπτουν περίπου το 80% της χρηματοδότησης. Πρόκειται για μια σημαντική, σταθερή επένδυση σε πολυμερείς οργανισμούς.

Προκειμένου να υπάρξουν ουσιαστικά οφέλη από αυτές τις θετικές τάσεις και να ενισχυθεί περαιτέρω η πολυμερής αναπτυξιακή δράση, απαιτείται μια πληρέστερη εικόνα της χρηματοδότησης της ανάπτυξης και πέραν της ΚΑΒ. Παρότι ο ΟΟΣΑ συλλέγει ήδη στοιχεία βοήθειας από πολλούς σημαντικούς, πέραν της DAC, δωρητές αναπτυξιακής βοήθειας (συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που υπερέβησαν το 0,7% ΚΑΒ/ΑΕΕ το 2017), απαιτείται ολοκληρωμένη χαρτογράφηση της μη επίσημα καταγεγραμμένης αναπτυξιακής βοήθειας.

Ο ΟΟΣΑ συνεργάζεται με μια διεθνή ομάδα εργασίας, που περιλαμβάνει και αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να σχεδιάσει ένα νέο διεθνές πρότυπο μέτρησης της συνολικής κρατικής υποστήριξης για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Total Official Support for Sustainable Development/TOSSD), με στόχο να υπάρξει, για πρώτη φορά, μία παγκόσμια εικόνα της χρηματοδότησης της ανάπτυξης από όλους τους δωρητές, την οποία οι αρχικές εκτιμήσεις υπολογίζουν σε 500-600 δισ. δολάρια ΗΠΑ ετησίως. Αυτό το νέο πρότυπο θα επιτρέψει μεγαλύτερη διαφάνεια, λογοδοσία και συγκρισιμότητα, το οποίο θα ενισχύσει την πολυμερή χρηματοδότηση της ανάπτυξης και τη λήψη αποφάσεων.

Μια συνολική εικόνα της χρηματοδότησης πέραν της ΚΑΒ, θα επιτρέψει επίσης να αναγνωρίσουμε τον συνολικό αναπτυξιακό αντίκτυπο και τις προϋποθέσεις της επιτυχίας. Η οικοδόμηση της πολυμερούς συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης απαιτεί, περισσότερο από ποτέ, μεγαλύτερη υπευθυνότητα του πολυμερούς συστήματος έναντι των εταίρων.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://oecd-development-matters.org/2018/05/31/multilateral-action-for-sustainable-development-how-to-build-on-the-strength-of-oda/

Scroll to Top