Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ετήσια Έκθεση 2018 «Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης ΕΕ για την Αφρική»

Το Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ (EUTF) για την Αφρική δημιουργήθηκε στη Διάσκεψη Κορυφής για τη Μετανάστευση της Βαλέτα, τον Νοέμβριο του 2015, ως ένα μέσο εφαρμογής που παρέχει ταχεία, ευέλικτη και αποτελεσματική απάντηση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Λειτουργεί βάσει τεσσάρων στρατηγικών αξόνων, όπως ορίσθηκαν στο Έγγραφο Στρατηγικού Προσανατολισμού, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του EUTF για την Αφρική, τον Νοέμβριο του 2015: (α) μεγαλύτερες οικονομικές ευκαιρίες και ευκαιρίες απασχόλησης, (β) ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων, (γ) βελτίωση της διαχείρισης της μετανάστευσης στις χώρες προέλευσης,   διέλευσης και προορισμού και (δ) βελτίωση της διακυβέρνησης και ειδικότερα της πρόληψης συγκρούσεων.

Η Ετήσια Έκθεση για το 2018 παρουσιάζει τις κυριότερες πολιτικές εξελίξεις αναφορικά με τη μετανάστευση και ειδικότερα με το EUTF για την Αφρική, οι οποίες προέκυψαν κατά το προηγούμενο έτος, μια επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των νέων εγκριθέντων προγραμμάτων, τη σημειωθείσα πρόοδο ως προς τα υπό υλοποίηση προγράμματα, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη δημιουργία συστημάτων ελέγχου και αξιολόγησης. Η Έκθεση παρέχει επίσης πλήρη εικόνα των χρηματοδοτικών πόρων που κινητοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τα κράτη μέλη της και άλλες δωρήτριες χώρες.

Η ΕΕ, μέσω του EUTF για την Αφρική, συνεργάσθηκε με τους Αφρικανούς και Ευρωπαίους εταίρους της για την προώθηση της σταθερότητας και την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης στο Σαχέλ και τη λίμνη Τσαντ, το Κέρας της Αφρικής και τη Βόρειο Αφρική. Συνέχισε, επίσης, να αντιμετωπίζει τα βασικά αίτια της αποσταθεροποίησης, της αναγκαστικής εκτόπισης και της παράνομης μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων (trafficking) και της παράνομης μεταφοράς μεταναστών, καθώς και την επιστροφή και επανένταξη των μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους, προωθώντας την ανάπτυξη και την ασφάλεια.

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2018, οι ηγέτες της ΕΕ επανέλαβαν ότι απαιτείται ισχυρή συνεργασία με τις χώρες της Αφρικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης. Αυτή η συνεργασία θα πρέπει να στοχεύει σε έναν κοινωνικοοικονομικό μετασχηματισμό της Αφρικανικής ηπείρου, με αυξημένη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη, καθώς και τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου που θα επιτρέπει μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις από Αφρικανικούς και Ευρωπαίους εταίρους.

Κατά τη διάρκεια του 2018, το EUTF για την Αφρική ενέκρινε 45 νέες και 13 συμπληρωματικές δράσεις στις τρεις περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των διατομεακών προγραμμάτων (16 στο Σαχέλ και τη λίμνη Τσαντ, 26 στο Κέρας της Αφρικής, 9 στη Βόρειο Αφρική και 7 διατομεακά) με συνολικό ποσό ύψους 1,2 δισ. Ευρώ. Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων δράσεων ανήλθε σε 187, με συνολικό κόστος 3,6 δισ. Ευρώ.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, οι πόροι που διατέθηκαν στο EUTF για την Αφρική ανήλθαν σε περίπου 4,2 δισ. Ευρώ. Σε αυτούς περιλαμβάνονται περίπου 3,7 δισ. Ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (European Development Fund) και άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, καθώς και 489,5 εκατ. Ευρώ από κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες δωρήτριες χώρες (Ελβετία και Νορβηγία). Το 2018, το EUTF για την Αφρική έλαβε 25 νέες συνεισφορές από κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες δωρήτριες χώρες ύψους 116,7 εκατ. Ευρώ και οι συνολικοί του πόροι αυξήθηκαν κατά 884 εκατ. Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/ar_2018_en.pdf

Scroll to Top