Όμιλος Παγκόσμιας Τράπεζας: Υλοποιώντας την Ατζέντα 2030 – Έκδοση 2018

Η δεύτερη έκδοση (2018) της έκθεσης του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας «Υλοποιώντας την Ατζέντα 2030» περιγράφει τη δέσμευση και τις ενέργειες της Τράπεζας προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης/ΣΒΑ. Κάθε ενότητα παρέχει μια επισκόπηση σχετικά με το πώς οι προσπάθειες υλοποίησης μεταφράζονται σε απτά αποτελέσματα μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων της Τράπεζας σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και σε τομείς, όπως η εκπαίδευση, η υγεία, οι υποδομές, η τεχνολογία, η κλιματική αλλαγή, η ισότητα των φύλων, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων, η ενέργεια και άλλα.

Βασικά σημεία:

ΣΒΑ 1 Μηδενική φτώχεια: Η Τράπεζα εργάζεται για το στόχο της εξάλειψης της φτώχειας και της μείωσης των ανισοτήτων με διάφορους τρόπους όπως: χρηματοδότηση προγραμμάτων, συλλογή σημαντικών δεδομένων και στοιχείων που απαιτούνται για προσανατολισμό των προγραμμάτων προς τις φτωχότερες και πιο ευάλωτες ομάδες, υποστήριξη αποτελεσματικότερων πολιτικών για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

ΣΒΑ 2 Μηδενική πείνα: Μέσω της «Παγκόσμιας Πρακτικής Τροφίμων και Γεωργίας» συνεργάζεται με τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος και άλλους εταίρους, με στόχο την καινοτομία και παροχή πόρων, για την εξάλειψη της φτώχειας, τη διασφάλιση επισιτιστικής ασφάλειας για όλους, καθώς και τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμένους πόρους και τη κλιματική αλλαγή.

ΣΒΑ 3 Καλή υγεία και ευημερία: Η «Παγκόσμια Πρακτική για την Υγεία, τη Διατροφή και τον Πληθυσμό» συμβάλλει στην υλοποίηση του ΣΒΑ 3 καθώς και σε άλλους διατομεακούς στόχους που αφορούν την υγεία και τη διατροφή. Η στρατηγική αυτή υλοποιείται μέσω δανειοδοτήσεων προς χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

ΣΒΑ 4 Ποιοτική εκπαίδευση: Η Τράπεζα εφαρμόζει μια συστημική προσέγγιση για τη δημιουργία και ενίσχυση των εκπαιδευτικών συστημάτων που παρέχουν εκπαίδευση για παιδιά, νέους και ενήλικες.

ΣΒΑ 5 Ισότητα των φύλων: Η «Στρατηγική για το Φύλο» επικεντρώνει τις προσπάθειές στήριξης κρατών και επιχειρήσεων για μείωση των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών, αγοριών και κοριτσιών και διασφάλισης της κοινής προόδου για όλους.

ΣΒΑ 6 Καθαρό νερό – αποχέτευση: Έχοντας χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ειδικά για το νερό ύψους 39 δισ. δολαρίων, η Τράπεζα αποτελεί τη μεγαλύτερη πολυμερή πηγή χρηματοδότησης, σε αυτό τον τομέα, στις αναπτυσσόμενες χώρες.

ΣΒΑ 7 Φτηνή και καθαρή ενέργεια: Τα τελευταία οκτώ χρόνια, η Τράπεζα έχει δεσμεύσει 1,3 δισ. δολάρια για εκτός δικτύου ηλεκτροδότηση σε 24 χώρες. Το 90% αυτών των έργων βασίστηκε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως ηλιακής.

ΣΒΑ 8 Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη: Οι τρεις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες είναι: η δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας στην επίσημη οικονομία, η βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας στην άτυπη οικονομία και η διασύνδεση των ευάλωτων ομάδων με τις θέσεις εργασίας. Η Τράπεζα στηρίζει τις αναπτυσσόμενες χώρες στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ολοκληρωμένων, πολυτομεακών στρατηγικών απασχόλησης.

ΣΒΑ 9 Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές: Σημαντική αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές στις αναδυόμενες αγορές και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες είναι απαραίτητη για την επίτευξη βιώσιμης μείωσης της φτώχειας και ευημερίας καθώς και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο της προσέγγισης «Μεγιστοποίησης της Χρηματοδότησης για την Ανάπτυξη».

ΣΒΑ 10 Λιγότερες ανισότητες: Η διασφάλιση ευημερίας για όλους αποτελεί μέρος των στόχων της Τράπεζας. Η «Ομάδα Ανεξάρτητης Αξιολόγησης» δημοσίευσε μια έκθεση η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αν και έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες για την ενσωμάτωση του στόχου σε προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει η Τράπεζα, απαιτείται να γίνουν περισσότερα για να μεταφραστούν αυτές οι προσπάθειες σε απτά αναπτυξιακά αποτελέσματα.

ΣΒΑ 11 Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες: Η Τράπεζα διαθέτει ένα σημαντικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων και παροχής τεχνικής βοήθειας για στήριξη των χωρών στην εφαρμογή του ΣΒΑ 11 και της Νέας Αστικής Ατζέντας, ώστε οι πόλεις να γίνουν πιο ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες για όλους.

ΣΒΑ 12 Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή: Η Τράπεζα παρέχει χρηματοδότηση, τεχνική βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη προκειμένου να βοηθήσει τις χώρες στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων της γης, της θάλασσας και των υδάτων.

ΣΒΑ 13 Δράση για το κλίμα: Αναγνωρίζοντας ότι οι δημόσιοι πόροι δεν θα είναι ποτέ αρκετοί για να ανταποκριθούν στον ΣΒΑ 13 ή στους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, η Τράπεζα δίνει προτεραιότητα στις προσπάθειες μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων, κινητοποιώντας μεγαλύτερη χρηματοδότηση για δράση για το κλίμα.

ΣΒΑ 14 Ζωή στο νερό: Η Τράπεζα ασχολείται εντατικά με την προώθηση μιας βιώσιμης οικονομίας που βασίζεται στον ωκεανό. Οι δραστηριότητες και οι επενδύσεις κυμαίνονται από την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης έως τη διαχείριση και την προστασία των παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

ΣΒΑ 15 Ζωή στη στεριά: Η Τράπεζα υποστηρίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη βιώσιμη διαχείριση της γης και για πολλαπλούς σκοπούς και λειτουργίες. Η διαχείριση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων με ολοκληρωμένο τρόπο παρέχει τη βάση για ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου, καθώς και για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα ως προς την κλιματική αλλαγή.

ΣΒΑ 16 Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί: Ο συνδυασμός της κακής διακυβέρνησης και της μόνιμης φτώχειας οδηγεί σε αστάθεια, συγκρούσεις και βία. Η Τράπεζα προωθεί την ατζέντα της διαφάνειας μέσω της τεχνικής βοήθειας και της οικοδόμησης ικανοτήτων.

ΣΒΑ 17 Συνεργασία για τους στόχους: Η Τράπεζα παρέχει μια πλατφόρμα για συντονισμένη δράση και συνεργασίες με: τα Ηνωμένα Έθνη, άλλες πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες, οργανισμούς, την κοινωνία των πολιτών, τα ιδρύματα, την ακαδημαϊκή κοινότητα  και τον ιδιωτικό τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Scroll to Top