Έκθεση UNDP – H Ισότητα των Φύλων ως Επιταχυντής της Υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η ισότητα των φύλων βρίσκεται στο επίκεντρο της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία αναγνωρίζει ότι η επίτευξη της ισότητας των φύλων είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχει καίρια σημασία για την πρόοδο σε όλους τους Στόχους και Υποστόχους. Παρόλο που αποτελεί από μόνη της έναν στόχο, η ισότητα των φύλων διατρέχει όλους τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και αντικατοπτρίζεται σε 45 Υποστόχους και 54 δείκτες για τους ΣΒΑ. Επιπλέον, η ισότητα των φύλων μπορεί να είναι μια καταλυτική παρέμβαση πολιτικής με πολλαπλασιαστικά οφέλη στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη παρούσα έκθεση, δείχνουν ότι η ισότητα των φύλων είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη ενός ευρέος φάσματος στόχων που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, από την προαγωγή της οικονομικής μεγέθυνσης και της παραγωγικότητας της εργασίας, μέχρι τη μείωση της φτώχειας και την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της υγείας και της εκπαίδευσης, τη μείωση της επισιτιστικής επισφάλειας, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και τη διασφάλιση πιο ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινοτήτων. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η έκθεση υποστηρίζει ότι η επιτάχυνση του ρυθμού προώθησης της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας οδηγεί σε ταχύτερη αύξηση της προόδου προς την επίτευξη της Ατζέντας 2030.

Σύμφωνα με την έκθεση για την επιτάχυνση της προόδου είναι αναγκαία η δράση στους ακόλουθους βασικούς τομείς:
(i) εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες,
(ii) ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων,
(iii) εξάλειψη της βίας και των διακρίσεων λόγω φύλου,
(iv) μετασχηματισμό των σχέσεων εξουσίας σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.

Η επίτευξη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών απαιτεί τη θεσμοθέτηση χρηματοδότησης και επενδύσεων για εφαρμογή εθνικών σχεδίων και πολιτικών για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών. Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας, τη διασφάλιση της πρόσβασης στους πόρους, τη μείωση και την αναδιανομή της μη αμειβόμενης περίθαλψης και της οικιακής εργασίας και τέλος την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας για όλους. Ο συστηματικός σχεδιασμός, η συλλογή και η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, αξιόπιστα και έγκαιρα δεδομένα αποτελούν προϋπόθεση για την εφαρμογή αποτελεσματικών και τεκμηριωμένων πολιτικών.

Για την προώθηση της ισότητας των φύλων, είναι επίσης σημαντικό να εφαρμοστούν και να ενισχυθούν οι νομικές και θεσμικές ρυθμίσεις ισότητας των φύλων, ενώ ταυτόχρονα να ενισχυθούν οι μηχανισμοί λογοδοσίας για την υλοποίηση των υφιστάμενων δεσμεύσεων. Αυτό προϋποθέτει πολιτική βούληση και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εταίρων, με τη συμμετοχή όχι μόνο των εθνικών και τοπικών κυβερνήσεων, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των μέσων ενημέρωσης.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/gender-equality-as-an-accelerator-for-achieving-the-sdgs.html

Scroll to Top