Έκθεση UNDP – Χρηματοδότηση Διαφόρων Τομέων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Αναγνωρίζοντας το εύρος και τη διασύνδεση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), καθώς και την ανάγκη για περισσότερους εγχώριους πόρους για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, η παρούσα έκδοση περιγράφει μια καινοτόμο λύση χρηματοδότησης που αναπτύχθηκε από κοινού από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και τη Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου που υποστηρίζεται από την Κοινοπραξία Έρευνας STRIVE, έχοντας την παράλληλη υποστήριξη της Κυβέρνησης της Ιαπωνίας. Γνωστή ως «διατομεακή συγχρηματοδότηση» ή απλά «συγχρηματοδότηση», η νέα πρόταση προσφέρει ένα νέο και πιο αποτελεσματικό τρόπο χρηματοδοτικών παρεμβάσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας που αποφέρουν οφέλη σε πολλούς τομείς, συμβάλλοντας παράλληλα στην υλοποίηση των ΣΒΑ.

Η παρούσα έκδοση αποτελεί οδηγό, ο οποίος βασίζεται στο Στρατηγικό Σχέδιο 2018-2021 του UNDP και βάσει του οποίου αναγνωρίζεται η δυνατότητα του UNDP ως παράγοντα υποστήριξης “μιας μεγαλύτερης συνεργασίας τόσο μεταξύ των τομέων όσο και μεταξύ των διάφορων εταίρων για την επίτευξη σημαντικών αποτελεσμάτων και για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των περιορισμένων πόρων”. Η έκδοση βασίζεται, επίσης, στη Στρατηγική HIV, Υγείας και Ανάπτυξης 2016-2021του UNDP, η οποία τονίζει την ανάγκη εξεύρεσης “καινοτόμων προσεγγίσεων που αξιοποιούν τις συνέργειες μεταξύ των στόχων […], λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων αναπτυξιακών πόρων”.

Στην έκθεση παρατίθενται εργαλεία, τεχνογνωσία και λύσεις χρηματοδότησης που αναπτύχθηκαν από κοινού τη Μονάδα Στρατηγικής Πολιτικής και την Ομάδα Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης του UNDP. Απευθύνεται κυρίως στους υπεύθυνους για το σχεδιασμό του δημόσιου τομέα αλλά και στους διαχειριστές προϋπολογισμών.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/financing-across-sectors-for-sustainable-development.html

Scroll to Top