Σχέδιο για την Ουκρανία – Ukraine Plan

Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ουκρανίας ενέκρινε, στις 18 Μαρτίου τ.ε., το Σχέδιο για την Ουκρανία (Ukraine Plan) το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής στήριξης της ΕΕ στην Ουκρανία, κατά την περίοδο 2024-2027, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού της ΕΕ Ukraine Facility.

Κύριος στόχος του Σχεδίου για την Ουκρανία αποτελεί η ανάπτυξη τομέων και βιομηχανικών δράσεων που μπορούν να έχουν τον μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Οι πέντε τομείς οι οποίοι εκτιμάται ότι θα παράσχουν τη μεγαλύτερη δυναμική οικονομικής ανάπτυξης είναι η ενέργεια, η γεωργία, οι μεταφορές, οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η πληροφορική.

Προβλέπεται επίσης η εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στον δημόσιο τομέα, καθώς και μία σειρά οικονομικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την προσέλκυση επενδύσεων, την δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική σταθερότητα και την απελευθέρωση του εμπορίου.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ουσιαστική ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην ενιαία αγορά της ΕΕ μέσω της τήρησης των κανόνων, των προτύπων και των πολιτικών της ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει ολοκλήρωση της υλοποίησης των συστάσεων ένταξης στην ΕΕ, τη συμμετοχή σε τομεακά της προγράμματα και την ευθυγράμμιση της ουκρανικής νομοθεσίας με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Η εφαρμογή του Σχεδίου εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Ουκρανίας και στην περαιτέρω βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, καθώς περιέχονται περισσότεροι από 150 δείκτες σε 69 μεταρρυθμιστικούς τομείς, οι οποίοι θα εφαρμοστούν έως το 2027. Στο Σχέδιο περιλαμβάνονται, επίσης, 16 επενδυτικοί δείκτες, οι οποίοι εντάσσονται στο γενικό κατάλογο μεταρρυθμίσεων προς ενίσχυση προγραμμάτων ανάπτυξης υποδομών, αποναρκοθέτησης, ΑΠΕ, στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων κ.λ.π.

Scroll to Top