Θέση σε ισχύ Κανονισμού ΕΕ σχετικά με το Μέσον Διευκόλυνσης για την Ουκρανία (Ukraine Facility)

Στις 29 Φεβρουαρίου 2024, τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/792 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το Μέσον Διευκόλυνσης για την Ουκρανία της ΕΕ (Ukraine Facility) με προϋπολογισμό 50 δισ. ευρώ για το χρονικό διάστημα 2024 έως 2027.

Ο Κανονισμός καθορίζει τους στόχους του Μέσου Διευκόλυνσης, τη χρηματοδότησή του και τον προϋπολογισμό για την περίοδο 2024 έως το 2027, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Μέσου Διευκόλυνσης και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

Το Μέσο Διευκόλυνσης παρέχει στήριξη στην Ουκρανία στο πλαίσιο των ακόλουθων τριών πυλώνων:

Πυλώνας Ι: χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται στην Ουκρανία για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων με σκοπό την εφαρμογή του σχεδίου για την Ουκρανία, καθώς και τη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας της χώρας

Πυλώνας ΙΙ: ειδικό επενδυτικό πλαίσιο για την Ουκρανία με σκοπό τη στήριξη των επενδύσεων και την παροχή πρόσβασης σε χρηματοδότηση

Πυλώνας ΙΙΙ: τεχνική βοήθεια και συναφή στήριξη προς την Ουκρανία για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την προσχώρηση στην Ένωσης και για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Ουκρανίας, της επιδότησης του κόστους δανεισμού και των προβλέψεων, και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων

Το πλήρες κείμενο του Κανονισμού είναι διαθέσιμο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Scroll to Top