Σχέδιο Δράσης της EE για Θέματα Φύλου ΙΙI – θέτοντας τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών στο επίκεντρο της παγκόσμιας ανάκαμψης για έναν κόσμο ισότητας

Παρά την σημαντική, αν και άνιση, πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, καμία χώρα δεν βρίσκεται σε πορεία επίτευξης του στόχου της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης όλων των γυναικών και των κοριτσιών έως το έτος 2030. Επιπλέον, οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια.

Το νέο σχέδιο δράσης (2021–2025) της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στην εξωτερική δράση στοχεύει στην επιτάχυνση της προόδου στον τομέα της ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών.

Το Σχέδιο Δράσης της EE για Θέματα Φύλου ΙΙI (GAP III) παρέχει στην ΕΕ ένα πλαίσιο πολιτικής με πέντε πυλώνες δράσης για την επιτάχυνση της προόδου, ώστε να εκπληρωθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις και να υπάρξει ένας κόσμος στον οποίο όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Οι πέντε πυλώνες δράσης είναι:

Το 85% όλων των νέων δράσεων στις εξωτερικές σχέσεις θα συμβάλλει στην ισότητα των φύλων και στην ενδυνάμωση των γυναικών έως το 2025. Εισάγονται αυστηροί κανόνες για την εφαρμογή και την παρακολούθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε διάφορους τομείς.
Κοινό στρατηγικό όραμα και στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους εταίρους σε πολυμερές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης κοινής προσέγγισης όλων των φορέων της ΕΕ και εστίασης σε επιλεγμένα στρατηγικά θέματα.
Επιτάχυνση της προόδου, εστιάζοντας στους βασικούς θεματικούς τομείς δεσμεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της βίας λόγω φύλου και της προώθησης της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να αποτελέσει το καλό παράδειγμα, μέσω της καθιέρωσης υπεύθυνων και ισορροπημένων, ως προς τα θέματα φύλου, πολιτικών στα κορυφαία διοικητικά επίπεδα.
Μέτρηση αποτελεσμάτων. Υιοθετείται μια νέα προσέγγιση ως προς την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη μάθηση, με μεγαλύτερη έμφαση στη μέτρηση των αποτελεσμάτων.

Πληροφορίες:

https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/gender-action-plan-putting-women-and-girls-rights-heart-global-recovery-gender-equal-world_en

Scroll to Top