Έκδοση ΟΟΣΑ: Πολυμερής Αναπτυξιακή Χρηματοδότηση 2020

Πέντε χρόνια μετά την υιοθέτηση της Ατζέντας 2030, το πολυμερές αναπτυξιακό σύστημα βρίσκεται, όσο ποτέ άλλοτε, υπό πίεση. Η κρίση της COVID-19 επανέφερε στο προσκήνιο τον κρίσιμο ρόλο των πολυμερών οργανισμών στην αντιμετώπιση της επαπειλούμενης τριπλής κρίσης (υγειονομικής, οικονομικής, ανθρωπιστικής) στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η παγκόσμια διάσταση του ιού αναδεικνύει την αλληλεξάρτηση εθνών και ανθρώπων, αποδεικνύοντας ότι η ανάγκη διεθνούς συνεργασίας και αλληλεγγύης είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Παράλληλα όμως, η κρίση έχει αναδείξει, επίσης, ορισμένους περιορισμούς του πολυμερούς αναπτυξιακού συστήματος, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη συμβολή των πολυμερών οργανισμών στην ανάκαμψη.

Η παρούσα έκθεση παρέχει μια επισκόπηση του πολυμερούς συστήματος στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19, παρουσιάζοντας τις πιο πρόσφατες βασικές τάσεις της πολυμερούς χρηματοδότησης και διερευνά το πώς η χρηματοδότηση των πολυμερών οργανισμών μπορεί να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους και τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων τους. Παρουσιάζει, επίσης, τις αναπτυξιακές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί, κατά τα τελευταία χρόνια, από πολυμερείς οργανισμούς, αξιολογώντας την προστιθέμενη αξία και την αποτελεσματικότητα σε σχέση με άλλες πηγές αναπτυξιακής χρηματοδότησης.

Η έκθεση επισημαίνει τρεις βασικούς τομείς μεταρρύθμισης που θα μπορούσαν να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της πολυμερούς αναπτυξιακής χρηματοδότησης:

(α) Εύρος – εξασφάλιση ότι το πολυμερές σύστημα μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αναπτυξιακών προκλήσεων νέου μεγέθους (π.χ. ακραία κλιματικά φαινόμενα ή πανδημίες),
(β) Αποδοτικότητα – εξασφάλιση απόδοσης χρημάτων (value for money) σε ένα πλαίσιο περιορισμένων πόρων και
(γ) Ευθύνη – αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο πολυμερές αναπτυξιακό σύστημα.

Υπάρχουν έξι δομικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην πρόοδο στους ανωτέρω τομείς: α) μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τη χρηματοδότηση και τα αποτελέσματα, β) αυξημένη συνοχή, γ) καλύτερος συντονισμός, μεταξύ δωρητών και πολυμερών οργανισμών, δ) αυξημένη οικονομική δυνατότητα των πολυμερών οργανισμών, ε) καλύτερη επιλογή πολυμερών δραστηριοτήτων και στ) βελτίωση της ικανότητας των πολυμερών οργανισμών να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Αυτά τα δομικά στοιχεία, τα οποία εκτείνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας πολυμερούς αναπτυξιακής χρηματοδότησης και ισχύουν για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, περιγράφουν ένα πιθανό μελλοντικό πεδίο έρευνας και πολιτικής ανάλυσης για την DAC/ΟΟΣΑ, προκειμένου να συμβάλει στην μεταρρύθμιση του πολυμερούς αναπτυξιακού συστήματος.

Πληροφορίες:
https://www.oecd-ilibrary.org/development/multilateral-development-finance-2020_e61fdf00-en

Scroll to Top