Προσωρινά Στοιχεία της Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODΑ) των Κρατών Μελών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ για το έτος 2019

Η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee-DAC) του ΟΟΣΑ δημοσίευσε στις 16 Απριλίου 2020 τα προσωρινά στοιχεία, τα οποία αφορούν στην παροχή Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας/ΚΑΒ (ODA) των κρατών μελών της για το έτος 2019.

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, η συνολική ΚΑΒ των μελών της DAC, για το 2019, ανήλθε σε 152,8 δισ. δολ. ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση 1,4% (σε πραγματικές τιμές) σε σχέση με το 2018. Η μείωση (σε τρέχουσες τιμές) από 153,5 δισ. δολ. ΗΠΑ το 2018 σε 152,8 δισ. δολ. ΗΠΑ το 2019 οφείλεται κυρίως σε αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ορισμένων νομισμάτων έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 0,30% του συνδυασμένου Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ), από 0,31% το 2018 και πολύ κάτω από το στόχο του 0,7% ΚΑΒ προς ΑΕΕ. Πέντε μέλη της DAC (τα ίδια με αυτά του 2018) πέτυχαν ή ξεπέρασαν τον στόχο του 0,7%: Δανία (0,71%), Ηνωμένο Βασίλειο (0,70%), Λουξεμβούργο (1,05%), Νορβηγία (1,02%) και Σουηδία (0,99%).

Η ΚΑΒ αυξήθηκε σε 18 χώρες της DAC, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να σημειώνονται στην Αυστρία (+7,4%), την Ελλάδα (+11,0%), την Ιαπωνία (+7,5%), την Κορέα (+13,9%), τη Νορβηγία (+9,7%) την Ουγγαρία (+14,5%), τη Σλοβενία (+5,8%) και τη Φινλανδία (+18,2%), ενώ μειώθηκε σε 11 χώρες, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να σημειώνονται στην Πολωνία (-7,7%), την Πορτογαλία (-5,4%) και τη Σουηδία (-4,8%), συνήθως λόγω χαμηλότερων δαπανών για πρόσφυγες.

Οι ΗΠΑ συνέχισαν να είναι ο μεγαλύτερος δωρητής ΚΑΒ της DAC (34,6 δισ. δολ. ΗΠΑ), ακολουθούμενες από τη Γερμανία (23,8 δισ. δολ. ΗΠΑ), το Ηνωμένο Βασίλειο (19,4 δισ. δολ. ΗΠΑ), την Ιαπωνία (15,5 δισ. δολ. ΗΠΑ) και τη Γαλλία (12,2 δισ. δολ. ΗΠΑ).

Οι δαπάνες υπέρ προσφύγων εντός επικρατείας ανήλθαν συνολικά σε 10,2 δισ. δολ. ΗΠΑ το 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2% (σε πραγματικές τιμές) σε σύγκριση με το 2018. Εξαιρουμένων των δαπανών αυτών, η συνολική ΚΑΒ αυξήθηκε (σε πραγματικούς όρους) κατά 1,7%. Για έξι χώρες, οι δαπάνες υπέρ προσφύγων εντός επικρατείας αντιπροσώπευαν πάνω από το 10% της συνολικής ΚΑΒ, ενώ για δύο από αυτές (Ελλάδα και Ιταλία) το ποσοστό ήταν πάνω από 20%.

Το 75% της συνολικής ΚΑΒ προήλθε από τα κράτη μέλη της ομάδας των G7 και το 55% από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η συνολική ΚΑΒ των 20 χωρών της DAC που είναι μέλη της ΕΕ ήταν 84,5 δισ. δολ. ΗΠΑ, αυξημένη κατά 0,5% (σε πραγματικές τιμές) σε σύγκριση με το 2018 και αντιστοιχεί στο 0,47% του συνδυασμένου ΑΕΕ τους.

Ελλάδα: Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, η Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΚΑΒ) της Ελλάδας το έτος 2019 ανήλθε (σε τρέχουσες τιμές) στα 308 εκ. δολ. ΗΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,14% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματός (ΑΕΕ) της. Η διμερής βοήθεια ανήλθε στο ποσό των 74 εκ. δολ. ΗΠΑ, εκ των οποίων τα 67 εκ. δολ. ΗΠΑ αφορούν δαπάνες υπέρ προσφύγων εντός της ελληνικής επικράτειας (in-donor refugee costs). Η πολυμερής βοήθεια ανήλθε στο ποσό των 234 εκ δολ. ΗΠΑ. Η συνολική ΚΑΒ σημείωσε (σε πραγματικές τιμές) αύξηση κατά 11% σε σχέση με το 2018 (290 εκ. δολ. ΗΠΑ, ποσοστό 0,13% του ΑΕΕ, εκ των οποίων 38 εκ. διατέθηκαν ως διμερής και τα 252 εκ. ως πολυμερής βοήθεια) και αυτό εν πολλοίς οφείλεται στην αύξηση των δαπανών υπέρ προσφύγων εντός της ελληνικής επικράτειας (in-donor refugee costs), οι οποίες το 2018 ανήλθαν στα 28 εκ. δολ. ΗΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.oecd.org/development/oecd-and-donor-countries-working-to-focus-development-efforts-on-covid-19-crisis-building-on-a-rise-in-official-aid-in-2019.htm

Scroll to Top