Κοινή Δήλωση της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ για την κρίση του Covid-19

Στις 9 Απριλίου 2020, τα μέλη της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ εξέδωσαν δήλωση, με την οποία εκφράζεται η υποστήριξή τους στην ανταπόκριση των υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, των πολυμερών αναπτυξιακών τραπεζών και της κοινωνίας των πολιτών στην παγκόσμια κρίση του Covid-19, χαιρετίζοντας παράλληλα τις εκκλήσεις των ηγετών των κρατών-μελών των ομάδων G20 και G7 για εστίαση της προσοχής στον αντίκτυπο που θα έχει η κρίση στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Στην κοινή δήλωση υπογραμμίζεται η σημασία της Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας/ΚΑΒ (Official Development Assistance/ODA) ως μέσου στήριξης των εθνικών δράσεων και αναγνωρίζεται ότι προκειμένου να υπάρξει μια παγκόσμια αντίδραση απέναντι στην κρίση του Covid-19, απαιτείται διαρκής δράση από πολλούς φορείς, ώστε να αντιμετωπισθεί η επείγουσα υγειονομική και ανθρωπιστική κρίση και ταυτόχρονα να υπάρξει στήριξη για μελλοντική οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ανάκαμψη.

Στην κοινή τους δήλωση, τα μέλη της DAC, συμφωνούν «να προσπαθήσουν να διατηρήσουν τους προϋπολογισμούς της ΚΑΒ, να αναζητήσουν νέες χρηματοδοτικές ροές προκειμένου να στηριχθούν κυβερνήσεις και κοινότητες στις χώρες εταίρους, καθώς και να προτρέψουν και άλλους φορείς αναπτυξιακής συνεργασίας να πράξουν το ίδιο». Συμφωνούν επίσης «να προσπαθήσουν να υποστηρίξουν τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες, καθώς και άλλες χώρες με συγκεκριμένες ανάγκες μέσω μιας συνεκτικής και συντονισμένης ανθρωπιστικής-αναπτυξιακής-ειρηνικής αντίδρασης».

Η πλήρης δήλωση:
https://www.oecd.org/dac/development-assistance-committee/DAC-Joint-Statement-COVID-19.pdf

Scroll to Top