Προσωρινά Στοιχεία Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας των Μελών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ για το έτος 2022

Η συνολική Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια (Official Development Assistance/ODA) για έτος 2022 ανήλθε στο ιστορικό υψηλό των 204 δις δολ. ΗΠΑ (από 186 δις το 2021), κυρίως διότι οι ανεπτυγμένες χώρες αύξησαν τις δαπάνες τους για την φιλοξενία προσφύγων, καθώς και τη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Η αύξηση αυτή, κατά 13,6% σε πραγματικές τιμές από το 2021, είναι μια από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην ιστορία και το ύψος της συνολικής βοήθειας, που παρέχεται από μέλη της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ, σημείωσε ρεκόρ για τέταρτη συνεχή χρονιά.

Η αύξηση οφειλόταν κυρίως στην απότομη αύξηση των δαπανών υπέρ προσφύγων εντός επικρατείας (in-donor refugee costs) σε 29,3 δις δολ. ΗΠΑ, ποσοστό 14,4% της συνολικής βοήθειας, από 12,8 δις το 2021. Εξαιρουμένων αυτών των δαπανών, η συνολική βοήθεια αυξήθηκε κατά 4,6% σε πραγματικές τιμές.

Ένας άλλος παράγοντας πίσω από την αύξηση ήταν η βοήθεια προς την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή. Η βοήθεια προς την Ουκρανία το 2022 ανήλθε σε 16,1 δις δολ. ΗΠΑ (από 918 εκατ. το 2021) συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 1,8 δις.

Η συνολική Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια για το 2022 αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,36% του συνδυασμένου Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) των μελών της DAC/ΟΟΣΑ (από 0,33% το 2021). Το ποσοστό αυτό, αν και εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από τον στόχο του ΟΗΕ για 0,7%, είναι το υψηλότερο των τελευταίων σαράντα ετών. 

Πέντε μέλη της DAC (Δανία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία και Σουηδία) πέτυχαν ή υπερέβησαν τον στόχο του 0,7% το 2022. Η βοήθεια αυξήθηκε σε είκοσι έξι χώρες της DAC το 2022, στις περισσότερες περιπτώσεις λόγω της αύξησης των δαπανών υπέρ προσφύγων εντός επικρατείας, ενώ μειώθηκε σε τέσσερις χώρες. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις παρουσίασαν η Πολωνία (+255,6%), η Τσεχία (+167,1%), η Ιρλανδία (+125,1%), η Λιθουανία (+121,6%), η Σλοβενία (+48,7%) και η Αυστρία (+36,2%).

Η ανθρωπιστική βοήθεια ανήλθε σε 22,3 δις δολ. ΗΠΑ, αυξημένη κατά 1% σε πραγματικές τιμές, σε σύγκριση με το 2021. Τα μέλη της DAC δαπάνησαν 11,2 δις σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τον COVID-19, μειωμένες κατά 45% από το 2021. Οι δωρεές εμβολίων ανήλθαν σε 1,53 δις, παρουσιάζοντας μείωση κατά 74,1% σε πραγματικές τιμές σε σχέση με το 2021. Οι επιχορηγήσεις για ελάφρυνση χρέους, που υπολογίζονται ως Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια, ήταν πολύ χαμηλές και ανήλθαν σε 60 εκατ. δολ. ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, η Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια της Ελλάδας για το έτος 2022, ανήλθε σε 305 εκ. δολ. ΗΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,14% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματός (ΑΕΕ). Η διμερής βοήθεια ανήλθε σε 45 εκ. δολ. ΗΠΑ και η πολυμερής σε 260 εκ. δολ. ΗΠΑ. Η συνολική αναπτυξιακή βοήθεια, σημείωσε μείωση κατά 6,6% (σε πραγματικές τιμές), σε σχέση με το 2021 (341 εκ. δολ. ΗΠΑ, ποσοστό 0,16% του ΑΕΕ).

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ

Scroll to Top