Προώθηση της Συνοχής Πολιτικών Μεταξύ Υπεύθυνης Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Αναπτυξιακής Συνεργασίας για Μεγαλύτερο Αντίκτυπο στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η προώθηση της συνοχής των πολιτικών μεταξύ αναπτυξιακής συνεργασίας και Υπεύθυνης Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς (Responsible Business Conduct/RBC) στηρίζει την υλοποίηση της Σύστασης του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ σχετικά με τη συνοχή των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Policy Coherence for Sustainable Development/PCSD).

Η Σύσταση για την συνοχή των πολιτικών (PCSD) ενθαρρύνει τις χώρες να υιοθετήσουν μια συνολική κυβερνητική προσέγγιση (whole-of-government approach) στην αναπτυξιακή τους πολιτική και χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο αυτό, η Υπεύθυνη Επιχειρηματική Συμπεριφορά (RBC), μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο για την υποστήριξη της υλοποίησης της Σύστασης παρέχοντας πρακτικούς τρόπους για να ληφθούν υπ’ όψιν οι διασυνοριακές επιπτώσεις και να ενισχυθεί η συμβολή των επενδύσεων και των δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα στους Στόχους Βιώσιμής Ανάπτυξης (ΣΒΑ).

Οι αρχές και τα πρότυπα της Υπεύθυνης Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς (RBC),  καθορίζουν την προσδοκία ότι οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς, το μέγεθος, την ιδιοκτησία ή τον τομέα τους, αντιμετωπίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται. Η Υπεύθυνη Επιχειρηματική Συμπεριφορά (RBC) δίνει έμφαση στην ενσωμάτωση και την εξέταση περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων στις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Το Πρόγραμμα Δράσης της Αντίς Αμπέμπα (Addis Ababa Action Agenda/ΑΑΑΑ) για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης αναγνωρίζει τη σημασία της επιχειρηματικής ευθύνης ως μοχλού ανάπτυξης και προτρέπει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν ένα βασικό επιχειρηματικό μοντέλο που λαμβάνει υπ’ όψιν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους και παράλληλα τις ενθαρρύνει να υιοθετήσουν αρχές υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας και επένδυσης.

Η Υπεύθυνη Επιχειρηματική Συμπεριφορά (RBC) συμβάλλει στην αύξηση του αναπτυξιακού αντίκτυπου των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, η εφαρμογή διαδικασιών δέουσας επιμέλειας (RBC due diligence) μπορεί να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής ζημίας, στην αύξηση της ποιότητας της εργασίας, καθώς και στην προώθηση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας.

Η Υπεύθυνη Επιχειρηματική Συμπεριφορά (RBC) μπορεί, επίσης, να βοηθήσει στην κινητοποίηση και την εναρμόνιση της ιδιωτικής χρηματοδότησης και των επενδύσεων με τους Στόχους Βιώσιμής Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Καθώς οι σχετικές  προσδοκίες ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο στις επενδυτικές αποφάσεις, η Υπεύθυνη Επιχειρηματική Συμπεριφορά (RBC) συμβάλλει στη διοχέτευση χρηματοδότησης προς έργα και δραστηριότητες που αφορούν ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Υπεύθυνη Επιχειρηματική Συμπεριφορά (RBC) δεν αποτελεί νέα θεματική για τους φορείς αναπτυξιακής συνεργασίας, οι οποίοι έχουν ήδη αρχίσει να την ενσωματώνουν στις δραστηριότητές τους. Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι, παρόλο που η Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (Official Development Assistance/ODA) που χορηγείται απευθείας προς αυτή την κατεύθυνση είναι περιορισμένη, η υποστήριξη της Υπεύθυνης Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς (RBC) έχει υπερτριπλασιαστεί μεταξύ 2018 και 2020, από 11 εκατομμύρια δολάρια σε 35 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτή η υποστήριξη συχνά κατευθύνεται σε συγκεκριμένα έργα που υποστηρίζουν την εφαρμογή προτύπων Υπεύθυνης Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς (RBC), παρέχοντας, για παράδειγμα, εκπαίδευση σε εταιρείες σχετικά με την εφαρμογή της ή υποστηρίζοντας τις κυβερνήσεις στη δημιουργία ενός ευνοϊκού σχετικού πλαισίου.

Scroll to Top