Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί ένα παγκόσμιο αναπτυξιακό δίκτυο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έναν Οργανισμό, ο οποίος στοχεύει στην ανάπτυξη, μέσω της σύνδεσης των χωρών με τη γνώση, την εμπειρία, και τις κατάλληλες πηγές που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους των χωρών αυτών να εξασφαλίσουν μια καλύτερη ζωή.

Το δίκτυο του Προγράμματος Ανάπτυξης συνδέει και συντονίζει τις διεθνείς και τοπικές προσπάθειες για την επίτευξη των Στόχων της Χιλιετίας , συμπεριλαμβανομένου του πρωταρχικού σκοπού της μείωσης της φτώχειας κατά το ήμισυ έως το 2015. Το κύριο αντικείμενο του δικτύου είναι να βοηθήσει τις χώρες να οικοδομήσουν και να μοιραστούν λύσεις στις ακόλουθες προκλήσεις:

  • Δημοκρατική διακυβέρνηση
  • Μείωση της φτώχειας
  • Πρόληψη κρίσεων και αποκατάσταση
  • Ενέργεια και περιβάλλον
  • Καταπολέμηση του AIDS
  • Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  • Ενίσχυση της θέσης των γυναικών

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης έχει παρουσία σε 166 χώρες του κόσμου. Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι του σε κάθε χώρα, υπηρετούν επίσης και ως μόνιμοι συντονιστές των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών ως σύνολο. Μέσω αυτού του συντονισμού το Πρόγραμμα επιδιώκει την αποτελεσματικότερη δυνατή αξιοποίηση της βοήθειας, που παρέχεται από τον ΟΗΕ αλλά και άλλες διεθνείς πηγές.

Με την δημιουργία ειδικών πρωτοβουλιών και την εκπόνηση περιφερειακών ή τοπικών εκθέσεων, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών συνεργάζεται με τις αναπτυσσόμενες χώρες για τον εντοπισμό λύσεων σε παγκόσμιες ή τοπικές αναπτυξιακές προκλήσεις και προωθεί την ενδυνάμωση των τοπικών υποδομών.

Οι Ετήσιες Εκθέσεις για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη του Προγράμματος ενσωματώνουν πορίσματα των αντίστοιχων περιφερειακών ή τοπικών εκθέσεων και επικεντρώνουν σε καίρια παγκόσμια αναπτυξιακά ζητήματα, παρέχοντας νέα ερευνητικά εργαλεία και καινοτομικές αναλύσεις.

Scroll to Top