Πορεία Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (European Fund for Sustainable Development)

Το Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο (External Investment Plan /EIP) αποτελείται από τρεις πυλώνες: (α) το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (European Fund for Sustainable Development /EFSD), (β) την Τεχνική Βοήθεια για την υποστήριξη της προετοιμασίας βιώσιμων προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων (Proposed Investment Programmes /PIPs) και (γ) τη βελτίωση του επενδυτικού και επιχειρηματικού κλίματος στις χώρες εταίρους.

Προβλέπει τη χορήγηση επιδοτήσεων και εγγυήσεων αξίας 4,54 δισ. Ευρώ στο διάστημα 2017-2020, μέσω των οποίων αναμένεται να μοχλευθούν κεφάλαια της τάξης των 44 δισ. Ευρώ για την υλοποίηση βιώσιμων επενδύσεων στις χώρες εταίρους. Ο συνολικός προϋπολογισμός των εγγυήσεων ανέρχεται στα 1,54 δισ. Ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός των κονδυλίων που προορίζονται για τη συμμετοχή σε προγράμματα σύμμειξης ανέρχεται στα 3 δισ. Ευρώ. Τα τελευταία αξιοποιούνται μέσω των περιφερειακών επενδυτικών πλατφορμών AIP (Αφρική) και NIP (Γειτονία).

Στο σκέλος των εγγυήσεων, οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί εταίροι της ΕΕ είναι:

Η Ισπανική Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), www.aecid.es, Η Γαλλική Αναπτυξιακή Υπηρεσία AFD (Agence Française de Développement), www.afd.fr, Η Αφρικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα AfDB (African Development Bank), www.afdb.org, Η Ιταλική Αναπτυξιακή Τράπεζα CDP (Cassa Depositi e Prestiti), www.cdp.it, Το Ισπανικό Ινστιτούτο για την Αναπτυξιακή Χρηματοδότηση COFIDES (Compañía Española de Financiación del Desarrollo), www.cofides.es, Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), www.ebrd.com, Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων EIB (European Investment Bank), www.eib.org, Η Ολλανδική Αναπτυξιακή Τράπεζα FMO (Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden), www.fmo.nl, Ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης, IFC (International Finance Corporation), μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας,www.ifc.org, Η Γερμανική Αναπτυξιακή Τράπεζα KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau),www.kfw.de, H Ένωση Διμερών Ευρωπαϊκών Θεσμών Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης, που εκπροσωπεί 15 οργανισμούς, EDFI (European Development Finance Institutions),www.edfi.eu.

Μέχρι το τέλος του 2018, η ΕΕ είχε εγκρίνει τη χορήγηση επιδοτήσεων και εγγυήσεων αξίας 3,7 δισ. Ευρώ, μέσω των οποίων αναμένεται να μοχλευθούν κεφάλαια της τάξης των 37 δισ. Ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή 28 εγγυήσεις αξίας 1,54 δισ. Ευρώ, μέσω των οποίων αναμένεται να μοχλευθούν κεφάλαια της τάξης των 17,5 δισ. Ευρώ. Η κατανομή της εγγύησης του EFSD ανά συνεργαζόμενο χρηματοπιστωτικό οργανισμό έχει ως εξής: EBRD 17%, AFD 16%, AfDB 14%, EIB 13%, KfW 12%, AECID 8%, FMO 8%, EDFI 6%. Η κατανομή των συνολικών προσδοκώμενων επενδύσεων (που αναμένεται ότι θα υλοποιηθούν χάρις στην εγγύηση) είναι: AfDB 18%, KfW 17%, EBRD 15%, AFD 14%, FMO 12%, EDFI 8%, EIB 7%, AECID/COFIDES 4%, CDP 3%, IFC 2%.

Όσον αφορά τον συνδυασμό μέσων (blending) στο διάστημα 2017-2018, η ΕΕ ενέκρινε τη διάθεση 2,2 δισ. Ευρώ για την υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων σύμμειξης στις χώρες που καλύπτονται από το Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο (EIP). Μέσω αυτών αναμένεται να μοχλευθούν κεφάλαια της τάξης των 19,5 δισ. Ευρώ για την υλοποίηση 94 βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων. Συγκεκριμένα, 1,45 δισ. Ευρώ (αναμενόμενη μόχλευση 9,9 δισ. Ευρώ) αφορούν 51 σχέδια στην Υποσαχαρική Αφρική (κατανομή ανά κλάδο: 45% μεταφορές, 34% ενέργεια, 10% ανάπτυξη ιδιωτικού τομέα, 7% γεωργία, 4% άλλα) και 753 εκ. Ευρώ (αναμενόμενη μόχλευση 9,5 δισ. Ευρώ) αφορούν 43 σχέδια στις χώρες της Γειτονίας (33% ανάπτυξη ιδιωτικού τομέα, 20% ενέργεια, 17% ύδρευση και αποχέτευση, 10% περιβάλλον, 20% άλλα).

Αν ληφθούν υπ’ όψιν μόνο τα στοιχεία του 2018, η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής: 547 εκ. Ευρώ (αναμενόμενη μόχλευση 4 δισ. ευρώ) για 21 σχέδια στην Υποσαχαρική Αφρική και 358 εκ. Ευρώ (αναμενόμενη μόχλευση 4,3 δισ. Ευρώ) για 21 σχέδια στις χώρες Γειτονίας.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://ec.europa.eu/commission/eu-external-investment-plan_en

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eip_operational_report.pdf

https://www.cgdev.org/sites/default/files/eus-financial-architecture-external-investment-progress-challenges-and-options.pdf

Scroll to Top