Σύνοδος Κορυφής Ηνωμένων Εθνών για τη Δράση για το Κλίμα 2019 (Νέα Υόρκη, 21-23 Σεπτεμβρίου 2019)

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών συγκαλεί, μεταξύ 21 και 23 Σεπτεμβρίου 2019, Σύνοδο Κορυφής για τη Δράση για το Κλίμα, φιλοδοξώντας σε μία παγκόσμια κινητοποίηση για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων και την ενίσχυση δράσεων κατά της κλιματικής αλλαγής, με στόχο τον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας σε επίπεδα κάτω των 2 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Ο Γενικός Γραμματέας καλεί όλους τους ηγέτες να προσέλθουν με συγκεκριμένα και ρεαλιστικά σχέδια για την ενίσχυση των εθνικών συνεισφορών τους έως το 2020, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 45% μέσα στην επόμενη δεκαετία και την επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Η Σύνοδος Κορυφής θα προσελκύσει εκπροσώπους κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών αρχών και άλλων διεθνών οργανισμών με στόχο την ανάπτυξη φιλόδοξων λύσεων στις εξής θεματικές: παγκόσμια μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές και πόλεις, βιώσιμη γεωργία και διαχείριση δασών και ωκεανών, ανθεκτικότητα και προσαρμογή στις κλιματικές επιπτώσεις, καθώς και ευθυγράμμιση της δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης με την οικονομία μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (net zero economy).

Προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των μετασχηματιστικών δράσεων, ο Γενικός Γραμματέας έχει θέσει εννέα τομείς προτεραιότητας:

Χρηματοδότηση: Κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης για την προώθηση δράσεων απομάκρυνσης από τον άνθρακα και βελτίωσης της ανθεκτικότητας. Ενεργειακή μετάβαση: Επιτάχυνση της μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με παράλληλη αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Βιομηχανική μετάβαση: Μετασχηματισμός των βιομηχανιών σε τομείς όπως: πετρέλαιο και φυσικό αέριο, χάλυβας, τσιμέντο, χημικά και τεχνολογία πληροφοριών. Λύσεις βασισμένες στη φύση: Μείωση των εκπομπών αερίων, αύξηση της ικανότητας απορροής με παράλληλη ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δασών, της γεωργίας, των ωκεανών και των συστημάτων διατροφής, μέσω διατήρησης της βιοποικιλότητας και αξιοποίησης της αλυσίδας εφοδιασμού και της τεχνολογίας. Πόλεις και τοπική Δράση: Περιορισμός των κινδύνων και βελτίωση της ανθεκτικότητας σε αστικό και τοπικό επίπεδο, με έμφαση σε κτίρια με χαμηλές εκπομπές, μέσα μαζικής μεταφοράς, αστικές υποδομές και στήριξη των φτωχών αστικών στρωμάτων. Ανθεκτικότητα και προσαρμογή: Προώθηση των διεθνών προσπαθειών αντιμετώπισης και διαχείρισης των επιπτώσεων και των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής, ιδιαίτερα στις πιο ευάλωτες κοινότητες και κράτη.

Στρατηγική περιορισμού κινδύνων: Αύξηση της δυναμικής για πιο φιλόδοξες Εθνικά Καθορισμένες Συνεισφορές (Nationally Determined Contributions/NDCs), καθώς και μακροπρόθεσμες στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων. Ενεργή συμμετοχή των νέων και μαζική κινητοποίηση: Κινητοποίηση των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο για την ανάληψη δράσεων για κλιματική αλλαγή και διασφάλιση της ενσωμάτωσης και εκπροσώπησης των νέων σε όλες τους τομείς της Συνόδου Κορυφής. Κοινωνικά και πολιτικά κίνητρα: Προώθηση δεσμεύσεων σε τομείς που επηρεάζουν την ευημερία των πολιτών, όπως η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, η προστασία των εργαζομένων και των πιο ευάλωτων ομάδων και η ενίσχυση στρατηγικών προσαρμογής στο κλίμα.

Πληροφορίες: https://www.un.org/en/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml

Scroll to Top