Έκδοση Eurostat 2019: Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Έκθεση Παρακολούθησης της Προόδου προς την Υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στο Πλαίσιο της ΕΕ

Η παρούσα έκδοση της Eurostat αποτελεί την τρίτη έκθεση παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης των ΣΒΑ στο πλαίσιο της ΕΕ. Παρουσιάζει μια στατιστική επισκόπηση των πιο πρόσφατων τάσεων, των δεικτών της ΕΕ για τους ΣΒΑ, κατά την τελευταία πενταετία και καταγράφει την πρόοδο της ΕΕ προς την υλοποίηση των ΣΒΑ για κάθε μεμονωμένο δείκτη, καθώς και τον μέσο όρο προόδου ανά ΣΒΑ βάσει της μέσης βαθμολογίας, όλων των επιλεγμένων, ανά Στόχο, δεικτών.

Μαζί με το έγγραφο προβληματισμού «Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030», που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2019, η παρούσα έκθεση παρακολούθησης αποτελεί την πιο πρόσφατη συνεισφορά στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και του κόσμου μετά το 2030, καθώς και για τις απαιτούμενες μετασχηματιστικές δράσεις. Θα αποτελέσει επίσης μέρος της συμβολής της ΕΕ στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (HLPF) 2019 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων της τελευταίας πενταετίας, η ΕΕ σημείωσε, κατά μέσο όρο, πρόοδο προς την κατεύθυνση όλων σχεδόν των Στόχων. Η πρόοδος σε ορισμένους Στόχους υπήρξε ταχύτερη από ό,τι σε άλλους, αλλά και εντός των Στόχων, παρατηρήθηκε απομάκρυνση από ορισμένους υποστόχους. Σε γενικές γραμμές, κατά την τελευταία πενταετία, η ΕΕ φαίνεται να έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών της.

Η βελτίωση αυτή αφορά κυρίως τον τομέα της υγείας (ΣΒΑ 3), τη μείωση των επιπέδων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (ΣΒΑ 1) και την αύξηση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και τις κοινότητες (ΣΒΑ 11). Αυτές οι ευνοϊκές τάσεις μπορούν να εξηγηθούν καλύτερα λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης στην ΕΕ κατά την τελευταία πενταετία, όπως αυτό διαφαίνεται και από το θετικό κλίμα στην αγορά εργασίας εντός της ΕΕ (ΣΒΑ 8).

Ωστόσο, αυτή η αυξανόμενη οικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ δεν συνοδεύεται πάντα από ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, αλλά επιφέρει αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως αποτυπώνεται στις τάσεις των ΣΒΑ 7 «Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια», ΣΒΑ 12 «Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή», ΣΒΑ 13«Δράση για το Κλίμα» και ΣΒΑ 15 «Ζωή στη Στεριά».

Στον τομέα της εκπαίδευσης (ΣΒΑ 4), η ΕΕ έχει ήδη εκπληρώσει δύο από τα έξι ορόσημα για το 2020 (τριτοβάθμια εκπαίδευση και προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα) και είναι κοντά στην επίτευξη δύο ακόμα υποστόχων (αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και απασχόληση-κατάρτιση των πρόσφατων πτυχιούχων). Η ΕΕ σημείωσε επίσης πρόοδο στην υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών μέσω, για παράδειγμα, των χρηματοδοτικών ροών και του εμπορίου (ΣΒΑ 17).

Οι τάσεις ήταν ανάμικτες στον τομέα της βιώσιμης γεωργικής παραγωγής και των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων (ΣΒΑ 2). Οι εξελίξεις στους Στόχους για την ισότητα των φύλων (ΣΒΑ 5) και τις άλλες μορφές ανισοτήτων (ΣΒΑ 10) ήταν επίσης αμφίρροπες. Μία μικρή απομάκρυνση από τους υποστόχους ήταν εμφανής στους τομείς της καινοτομίας και της απόδοσης των μεταφορών, όπως προκύπτει από τους δείκτες παρακολούθησης του ΣΒΑ 9.

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους τρεις Στόχους (ΣΒΑ 6 «Καθαρό Νερό και Αποχέτευση», ΣΒΑ 14 «Ζωή στο Νερό» και ΣΒΑ 16 «Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί») οι τάσεις της τελευταίας πενταετίας δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστούν λόγω ανεπαρκών δεδομένων. Η Έκδοση περιλαμβάνει αναφορές στην Ελλάδα.

Πληροφορίες:

Περιληπτικό φυλλάδιο:

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/9925908/KS-02-19-166-EN-N.pdf/e985fa37-b510-4cae-b30e-c247989163d9

Πλήρης Έκθεση

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9940483/KS-02-19-165-EN-N.pdf/1965d8f5-4532-49f9-98ca-5334b0652820

Scroll to Top