Παράλληλες Εκδηλώσεις στο Πλαίσιο του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (HLPF) των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2019

Η συνάντηση του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (HLPF) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2019, υπό την αιγίδα του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ECOSOC), θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη κατά το διάστημα 9-18 Ιουλίου 2019, με κεντρικό θέμα: «Ενίσχυση της ικανότητας δράσης των πολιτών, διασφάλιση ευρείας συμμετοχής καθώς και ισότητας».

Οι υπό εξέταση Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης/ΣΒΑ, φέτος, θα είναι οι εξής:

ΣΒΑ-4: Ποιοτική Εκπαίδευση
ΣΒΑ-8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη
ΣΒΑ-10: Λιγότερες Ανισότητες
ΣΒΑ-13: Δράση για το Κλίμα
ΣΒΑ-16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί
ΣΒΑ-17: Συνεργασίες για τους Στόχους (εξετάζεται κάθε χρόνο).

H προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με τη διοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων (side events) στο περιθώριο του HLPF για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2019 εκπνέει την 19η Απριλίου 2019. Οι παράλληλες εκδηλώσεις οργανώνονται είτε μεμονωμένα από τις διάφορες χώρες, διεθνείς οργανισμούς, ΜΚΟ, φιλανθρωπικά ιδρύματα, ιδιωτικό τομέα, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, είτε από κοινού από χώρες και οργανισμούς.

Οι εκδηλώσεις θα πρέπει είναι σχετικές με την κεντρική θεματική του HLPF και τους υπό εξέταση ΣΒΑ. Προτεραιότητα θα δοθεί σε εκδηλώσεις με πολλούς συνδιοργανωτές, οποίες είτε επικεντρώνονται στη διασύνδεση μεταξύ των Στόχων και υποστόχων, ή στη κύρια θεματική του HLPF 2019, είτε σχετίζονται με τις Εθνικές Εθελοντικές Αξιολογήσεις (VNRs).

H αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από μια σύντομη περιγραφή της εκδήλωσης, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται η θεματική της, οι ομιλητές/παρουσιαστές, καθώς και η δυνητική συμβολή της στις εργασίες του HLPF. Θα πρέπει επίσης, να προσδιορίζεται σαφώς ο κύριος διοργανωτής της εκδήλωσης και οι αρμόδιοι για την επικοινωνία μαζί του (σημεία επαφής).

Σε περίπτωση που ο κάποιος φορέας ενδιαφέρεται να οργανώσει σχετική εκδήλωση (συμπεριλαμβανομένης και έκθεσης), η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί απ’ ευθείας στον ΟΗΕ. Η ηλεκτρονική αίτηση, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για τη διοργάνωση μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την Γραμματεία του HLPF και η τελική ανακοίνωση των εκδηλώσεων που εγκρίθηκαν θα πραγματοποιηθεί έως τα τέλη Μαΐου τ.έ.

Ο πλήρης κατάλογος των εκδηλώσεων έτους 2018, μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών (https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018#programme). Στον κατάλογο αναφέρεται και η εκδήλωση που οργάνωσε η Ελλάδα.

Scroll to Top