Κοινή Συνθετική Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της Nέας Ευρωπαϊκής Συναίνεσης για την Ανάπτυξη

Η Κοινή Συνθετική Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της νέας Ευρωπαϊκής Συναίνεσης για την Ανάπτυξη (Joint Synthesis Report on the new European Consensus on Development) περιγράφει τον αντίκτυπο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την στήριξη των χωρών εταίρων (αναπτυσσόμενες χώρες) προς την επίτευξη της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).

Η Κοινή Συνθετική Έκθεση αποτελεί ανειλημμένη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της, συμφώνως με όσα ορίζονται στην νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη (new European Consensus on Development), και θα αποτελέσει τη συνεισφορά της ΕΕ στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (UN High Level Political Forum/HLPF) του 2019.

Η Κοινή Συνθετική Έκθεση αποτελεί πολιτική προτεραιότητα για την ΕΕ και σημαντική ευκαιρία για: (α) ανάδειξη του ηγετικού ρόλου της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς επιδιώκει να αποδείξει ότι, συλλογικά, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της στηρίζουν τις χώρες εταίρους στις προσπάθειές τους για υλοποίηση της Ατζέντας 2030 και (β) χαρτογράφηση των κυριοτέρων αναπτυξιακών δράσεων της ΕΕ και των κρατών μελών της στο πλαίσιο της εφαρμογής της νέας Ευρωπαϊκής Συναίνεσης για την Ανάπτυξη και της Ατζέντας 2030.

Η Κοινή Συνθετική Έκθεση, η οποία ήδη προετοιμάζεται στη βάση ανοικτής και συλλογικής διαδικασίας διαβουλεύσεων μεταξύ των κρατών μελών ΕΕ, θα αποτυπώνει της δράσεις της ΕΕ προς τη στήριξη των εταίρων στην επίτευξη των ΣΒΑ, θα έχει πολιτικό χαρακτήρα και περιορισμένη έκταση και θα περιλαμβάνει παράρτημα με δράσεις υλοποίησης κάθε ΣΒΑ. Για την κατάρτισή της συγκεντρώθηκαν οι απαντήσεις 24 κρατών μελών της ΕΕ και φορέων της κοινωνίας πολιτών επί σχετικών ερωτηματολογίων.

Scroll to Top