Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Σχέδιο Εξωτερικών Επενδύσεων (External Investment Plan/EIP)-Απολογισμός 2017

Το φιλόδοξο Σχέδιο Εξωτερικών Επενδύσεων (EIP) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει στόχο την κινητοποίηση των επενδύσεων σε χώρες εταίρους στην Αφρική και σε άλλες γειτονικές χώρες της ΕΕ, την προώθηση της χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας, έτσι, μερικές από τις βασικές αιτίες της παράνομης μετανάστευσης.

Το Σχέδιο Εξωτερικών Επενδύσεων αποτελείται από τρεις πυλώνες:

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (European Fund for Sustainable Development/EFSD), το οποίο περιλαμβάνει χρηματοδοτικές εγγυήσεις και μηχανισμούς σύμμειξης (blending instruments) για την προώθηση περισσότερων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Τεχνική βοήθεια που παρέχει τη δυνατότητα στους επενδυτές και τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν αξιόπιστα σχέδια, καθώς και υποστήριξη για ρυθμιστικές βελτιώσεις.
Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και του επενδυτικού κλίματος στις χώρες εταίρους, μέσω τακτικού διαλόγου με τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους.

Το Σχέδιο Εξωτερικών Επενδύσεων καθοδηγείται από τους γενικούς στόχους της Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ και συμβάλλει:

στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης/ΣΒΑ της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και ιδίως στην εξάλειψη της φτώχειας και
στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

Το 2017, η ΕΕ συμφώνησε να επενδύσει σχεδόν 1,3 δισ. Ευρώ σε 52 έργα, μέσω σύμμειξης χρηματοδοτικών πόρων, στην Αφρική και Ευρωπαϊκή Γειτονία, στο πλαίσιο του Σχεδίου Εξωτερικών Επενδύσεων. Με τη συνεισφορά της ΕΕ θα αποδεσμευθούν περίπου 10,6 δισ. Ευρώ σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες χωρίς τη συνεισφορά δεν θα ήταν εφικτές.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του Σχεδίου Εξωτερικών Επενδύσεων, συγκρατούνται οι ακόλουθες εξελίξεις:

Περισσότερο από το 80% των σχεδίων που ενέκρινε η ΕΕ στην υποσαχάρια Αφρική κατευθύνθηκε σε Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες.
Η ΕΕ δημιούργησε τη Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα για την Αφρική (SB4A) και τη Διευκόλυνση Διαρθρωτικής Μεταρρύθμισης για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας ως πλατφόρμες δομημένου διαλόγου με τον ιδιωτικό τομέα και τις χώρες εταίρους για το επενδυτικό κλίμα.
Εγκρίθηκαν οι εξής πέντε τομείς επενδυτικών προτεραιοτήτων για τις Εγγυήσεις: (α) βιώσιμη ενέργεια και βιώσιμη συνδεσιμότητα, (β) χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, (γ) βιώσιμη γεωργία, αγροτικές επιχειρήσεις και αγροτική βιομηχανία, (δ) βιώσιμες πόλεις και (ε) ψηφιοποίηση για βιώσιμη ανάπτυξη. Οι φορείς στους οποίους ανατέθηκε η διαχείριση των κεφαλαίων της ΕΕ κλήθηκαν να υποβάλουν προτάσεις για επενδύσεις οι οποίες θα καλύπτονταν από τις Εγγυήσεις του EFSD.

Περισσότερες πληροφορίες:  https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/efds-report_en.pdf

Scroll to Top