Έκθεση ΟΟΣΑ 2019 για Παροχή Βοήθειας προς ή μέσω Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (MKO)

Στατιστικά στοιχεία βάσει των αναφορών των μελών της Eπιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας/DAC στο Σύστημα Αναφοράς Πιστωτών (Creditor Reporting System/CRS)

Σύμφωνα με την Έκθεση της DAC, οι Mη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) παίζουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, και συγκεκριμένα στη βελτίωση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ενώ το CRS της DAC/ΟΟΣΑ χρησιμοποιεί τον όρο μη κυβερνητική οργάνωση/ΜΚΟ (non-governmental organisation/NGO), μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο όρος οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών (civil society organisation/CSO).

Το 2017, τα μέλη της DAC/ΟΟΣΑ διοχέτευσαν σχεδόν 20 δισ. δολ. ΗΠΑ προς ΜΚΟ (3 δισ.) και μέσω ΜΚΟ (17 δισ.), τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο 15% του συνόλου της διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας/ΚΑΒ.

Σύνθεση ανά τομέα παρέμβασης:
Κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες: 48%
Οικονομικές υποδομές και υπηρεσίες: 2%
Παραγωγή: 13%
Ανθρωπιστική βοήθεια: 30%
Πρόσφυγες σε δωρήτριες χώρες: 2%
Απροσδιόριστα: 5%

Οι δέκα πρώτοι υποτομείς παρέμβασης της διμερούς ΚΑΒ που διοχετεύεται μέσω ΜΚΟ είναι:
Ανταπόκριση σε επείγουσες ανάγκες
Κυβέρνηση και κοινωνία πολιτών
Δημογραφικές πολιτικές και Αναπαραγωγική υγεία
Υγεία
Εκπαίδευση
Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία
Επισιτιστική Βοήθεια
Διάφοροι τομείς
Γενική Περιβαλλοντική Προστασία
Πρόσφυγες σε δωρήτριες χώρες

Το 2017 η Ελλάδα διέθεσε 55 χιλ. δολ. ΗΠΑ προς ΜΚΟ (ετήσια εθελοντική εισφορά στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού), ενώ δεν  καταγράφηκε καμία συνεισφορά Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας μέσω ΜΚΟ.
Πλήρης Έκθεση: https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/Aid-for-CSOs-2019.pdf

Scroll to Top