Χρηματοδοτική Πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP FI): Επανεξετάζοντας τον Αντίκτυπο της Χρηματοδότησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η έκθεση εξετάζει το εύρος και τη φύση του ελλείμματος χρηματοδότησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη εν γένει και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης/ΣΒΑ ειδικότερα, προκειμένου να προτείνει νέες λύσεις για τη χρηματοδότηση, τις επιχειρήσεις και το σύνολο των εταίρων. Βασίζεται στην προηγούμενη Διακήρυξη της Πρωτοβουλίας (2015) και στις Αρχές για τη Χρηματοδότηση Θετικού Αντικτύπου (2017), αποσαφηνίζοντας την έννοια των επιχειρηματικών μοντέλων με βάση τον αντίκτυπο (impact-based business models), την έννοια της οικονομίας με βάση τον αντίκτυπο (impact-based economy) και την έννοια της ολιστικής ανάλυσης αντικτύπου (holistic impact analysis).

Βασικά σημεία:

Οι επενδυτικές ανάγκες για την επίτευξη των ΣΒΑ είναι τεράστιες και αφορούν κυρίως τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις υποδομές τους. Το ύψος των τρεχουσών χρηματοδοτικών ροών είναι ανεπαρκές: η ιδιωτική χρηματοδότηση περιορίζεται λόγω κινδύνου και απόδοσης, ενώ οι πόροι κρατικής χρηματοδότησης είναι σπάνιοι. Εάν το κενό χρηματοδότησης που προκύπτει παραμείνει ως έχει, οι επενδυτικές ανάγκες, διαχρονικά θα αυξάνονται.

Ο αντίκτυπος στη δημιουργία εσόδων έχει δυνατότητες που δεν έχουν ακόμα αξιοποιηθεί. Νέα επιχειρηματικά μοντέλα με βάση τον αντίκτυπο μπορούν να αναπτυχθούν, στα οποία η παραγωγή θετικού αντικτύπου θα αποτελεί την κινητήρια δύναμη της επιχειρηματικής επιτυχίας. Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά μιας οικονομίας με βάση τον αντίκτυπο είναι η ανάλυσή του για τη λήψη ορθής επενδυτικής απόφασης, καθώς και η επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού αντικτύπου μέσω κάθε επένδυσης. Τα επιχειρηματικά μοντέλα με βάση τον αντίκτυπο μπορούν να χρησιμεύσουν και στη μείωση του κινδύνου, ενώ τα ψηφιακά τους στοιχεία μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κόστους.

Υπάρχει πίεση από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και από την κοινωνία των πολιτών, ώστε μέσω των επιχειρήσεων και της χρηματοδότησης να επιτυγχάνεται θετικός κοινωνικός, περιβαλλοντικός και οικονομικός αντίκτυπος, ο οποίος μπορεί  να δημιουργήσει νέα οικονομικά έσοδα. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει στρατηγικό ενδιαφέρον στην κατανόηση του αντικτύπου και μπορεί να παίξει κεντρικό ρόλο στη διευκόλυνση της μετάβασης σε μια οικονομία με βάση τον αντίκτυπο. Κατά συνέπεια, πρέπει να βελτιώσει την ικανότητά του στην ανάλυση αντικτύπου.

Κανείς δεν θα μπορέσει να επιτύχει τους ΣΒΑ μεμονωμένα. Απαιτείται ένα σύστημα με βάση τον αντίκτυπο, όπου θα συμμετέχουν όλοι οι εταίροι: ο ιδιωτικός και ο χρηματοπιστωτικός τομέας, ο δημόσιος τομέας, η ακαδημαϊκή κοινότητα, η κοινωνία των πολιτών, τα άτομα και οι κοινότητές τους. Είναι ώρα να επιταχυνθεί το «κίνημα αντικτύπου», με καλύτερο συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των εταίρων για τη δημιουργία του συστήματος αντίκτυπου. Οι βασικοί τομείς εστίασης θα πρέπει να είναι: η ενοποίηση του πλαισίου αντικτύπου του χρηματοπιστωτικού τομέα, η οργάνωση της ζήτησης και της προσφοράς αντικτύπου και η περαιτέρω ανάπτυξη μετρήσεων αντικτύπου.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/Rethinking-Impact-to-Finance-the-SDGs.pdf

Scroll to Top