Παγκόσμια Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών: Νεολαία και Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, των Ηνωμένων Εθνών

Η Παγκόσμια Έκθεση έτους 2018 «Νεολαία και Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», η οποία εκπονήθηκε από το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Department of Economic and Social Affairs παρέχει πληροφορίες για το ρόλο των νέων στη βιώσιμη ανάπτυξη, στο πλαίσιο εφαρμογής της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλων διεθνών πλαισίων, και ιδιαίτερα της Ατζέντας Δράσης της Αντίς Αμπέμπα της Τρίτης Διεθνούς Διάσκεψης για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης και του Παγκόσμιου Προγράμματος Δράσης για τους Νέους.

Η Έκθεση εξετάζει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ατζέντα 2030 στην ενίσχυση των νέων, καθώς και το πώς μπορούν οι πολιτικές να συμβάλουν στην επιτάχυνση της επίτευξης των στόχων που αφορούν τη νεολαία.

Με την πάροδο δύο ετών εφαρμογής της Ατζέντας 2030, ο αριθμός των νέων που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης και απασχόλησης παραμένει μεγάλος. Σε πολλές περιοχές, οι νέες γυναίκες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις αναφορικά με την πρόσβαση και ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

Η Έκθεση περιλαμβάνει μελέτες περιπτώσεων αναδεικνύοντας επιτυχημένα προγράμματα που απευθύνονται στο ατομικό και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των νέων, χωρίς να επαναλαμβάνεται η ρητορική των «δεξιοτήτων για απασχολησιμότητα» (skills-for-employability). Στην Έκθεση περιγράφονται τα βασικά στοιχεία αποτελεσματικής πολιτικής για τη νεολαία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής ηγεσίας και του στρατηγικού οράματος, μέσω διασφάλισης επαρκούς κατανομής πόρων και ύψους προϋπολογισμού, χρήσης έγκαιρων και αξιόπιστων δεδομένων για τους νέους, αξιοποίησης τη γνώσης, της εμπειρίας και της εξειδίκευσης των νέων για σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση των σχετικών πολιτικών, ενσωματώνοντας πολιτικές για τους νέους σε όλους τους τομείς, λαμβάνοντας υπόψη τις διασυνδέσεις και τις επιπτώσεις των στόχων πολιτικής και αναπτύσσοντας ένα διαφανές πλαίσιο παρακολούθησης.

Η Παγκόσμια Έκθεση καταδεικνύει ότι οι Στόχοι, οι υποστόχοι και τα μέσα υλοποίησης της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, προσφέρουν ευκαιρίες για την ενίσχυση των νέων στο πλαίσιο των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προσπαθειών για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ωστόσο, για την επιτυχία των προσπαθειών αυτών απαιτείται πολιτική δέσμευση, χρηματοδότηση, συλλογή δεδομένων και στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ των νέων. Επισημαίνεται ότι παραμένουν μεγάλα κενά στον τομέα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης, για την υλοποίηση των Στόχων και των υποστόχων της Ατζέντας 2030 και σε άλλα διεθνή πλαίσια.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.un.org/development/desa/youth/world-youth-report/wyr2018.html

Scroll to Top