Οδηγός: Μεγιστοποιώντας τον Αντίκτυπο των Εταιρικών Σχέσεων στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Department of Economic and Social Affairs) διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παροχή πληροφοριών, ανάλυσης και καθοδήγησης προς τα κράτη μέλη, τους εταίρους του ιδιωτικού τομέα και την κοινωνία των πολιτών. Στο πλαίσιο των δράσεών του, συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών εταίρων μέσω διεθνών συνεδρίων, συνόδων κορυφής και κοινών συσκέψεων.

Σκοπός του σχετικού οδηγού (guidebook) είναι να συμβάλει στη μεγιστοποίηση της αξίας που προκύπτει από τη συνεργασία (μεταξύ οργανισμών ή λοιπών φορέων) προς επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Αναλύεται η έννοια του όρου «αξία» και παρουσιάζονται οι διαφορετικοί τύποι αυτού του όρου που μπορούν να δημιουργηθούν μέσω ενός ευρέως φάσματος εταιρικών σχέσεων.

Το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών ορίζει τις εταιρικές σχέσεις για τους ΣΒΑ ως εξής: Οι εταιρικές σχέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι πρωτοβουλίες πολυμερών κοινωνικών εταίρων που αναλαμβάνονται οικειοθελώς από κυβερνήσεις, διακυβερνητικούς οργανισμούς, μεγάλες ομάδες ή άλλους κοινωνικούς εταίρους, οι προσπάθειες των οποίων συμβάλλουν στην υλοποίηση των διακυβερνητικά συμφωνημένων στόχων και δεσμεύσεων. Η σημασία των εταιρικών σχέσεων αναγνωρίζεται πλήρως από τα ΗΕ, τις επιχειρήσεις και όλα τα κορυφαία ιδρύματα διεθνούς ανάπτυξης.

Οι ΣΒΑ αντιπροσωπεύουν μια θεμελιώδη αλλαγή του τρόπου σκέψης, αναγνωρίζοντας ρητά την αλληλεπίδραση μεταξύ επιτυχημένων επιχειρήσεων, ευημερούσας κοινωνίας και υγιούς περιβάλλοντος. Ο θεμελιώδης πυρήνας των καλών εταιρικών σχέσεων βρίσκεται στην ικανότητά τους να συγκεντρώνουν διαφορετικές χρηματοδοτικές πηγές με τέτοιους τρόπους που μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερο αντίκτυπο, μεγαλύτερη βιωσιμότητα και μεγαλύτερη αξία για όλους.

Στα Ηνωμένα Έθνη υπάρχουν καταγεγραμμένες σήμερα 3.782 «εθελοντικές δεσμεύσεις και πολυμερείς εταιρικές σχέσεις» για τους 167 υποστόχους των 17 ΣΒΑ. Αυτές οι πρωτοβουλίες κυμαίνονται από μεγάλες δεσμεύσεις παγκοσμίου επιπέδου έως κοινές μικρές δράσεις με τοπικό αντίκτυπο. Οι εταιρικές σχέσεις περιλαμβάνουν κάθε μορφή συνεργασίας: δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών, περιφερειακές ΜΚΟ, πολυεθνικές εταιρείες, τοπικοί συνεταιρισμοί. Η ποικιλομορφία των εταιρικών σχέσεων για τους ΣΒΑ αποτελεί ένα από τα δυνατά τους σημεία και αντικατοπτρίζει την παγκόσμια δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ταυτόχρονα όμως, αποτελεί επίσης πρόκληση όσον αφορά τον έλεγχο και την υποστήριξη αυτών των εταιρικών σχέσεων.

Περισσότερες πληροφορίες: https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/guidebook

Scroll to Top