Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των ΗΕ (UN ECOSOC): Έγγραφο της Γραμματείας σχετικά με τη Σύνθεση Εθελοντικών Συνεισφορών Επιτροπών του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου και άλλων Διακυβερνητικών Οργάνων

Το παρόν έγγραφο συνθέτει τις 62 Εθελοντικές Συνεισφορές και αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι διακυβερνητικοί φορείς ανταποκρίνονται στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (HLPF) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2019.

Σε ό,τι αφορά την αρχή της ανάπτυξης «χωρίς αποκλεισμούς» (leaving no one behind), υπάρχουν πέντε τομείς, οι οποίοι αξιολογούνται ως κρίσιμοι για την ενίσχυση των «αποκλεισμένων» κοινωνικών ομάδων:
(α) Οικονομική ευπάθεια: Απαιτούνται, όχι μόνο ισχυρές κοινωνικές πολιτικές, αλλά ενσωμάτωση της εν λόγω αρχής στη διαμόρφωση μακροοικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών, καθώς και στρατηγικών.
(β) Συγκρούσεις, φυσικές καταστροφές και ανισότητα: Οι αρνητικές τους συνέπειες είναι συχνά αλληλοενισχυόμενες. Απαιτούνται υπηρεσίες υποστήριξης, προσβάσιμες σε όλους, κατά τη διάρκεια των προσπαθειών ανασυγκρότησης.
(γ) Χρήση πόρων: Η διατήρηση και η συνετή διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς αποτελούν παράγοντες που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση πολλών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι  πιο ευάλωτες ομάδες, όπως πρόσβαση σε τρόφιμα και νερό και αξιοπρεπής απασχόληση.
(δ) Βελτίωση της κοινωνικής ένταξης: Συχνά προκύπτουν διακρίσεις λόγω νομοθεσίας, πολιτικών, ή κοινωνικών συμπεριφορών και πρακτικών. Η κοινωνική ενσωμάτωση συνδέεται με το επίπεδο πολιτιστικής ανάπτυξης.
(ε) Χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών: Οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε μηχανισμούς της δικαιοσύνης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνέπειες, οι οποίες περιορίζουν τον ρόλο τους στην ανάπτυξη των οικονομιών.
Η πρόοδος στην υλοποίηση των στόχων της Ατζέντας 2030, κατά το τέταρτο έτος εφαρμογής της, παραμένει ανεπαρκής. Τα κενά και οι προκλήσεις παραμένουν ίδια με τα προηγούμενα έτη, γεγονός που υποδηλώνει ότι απαιτείται ενίσχυση των  προσπαθειών για την αντιμετώπιση των συστημικών προβλημάτων που εμποδίζουν τον μετασχηματισμό προς μια βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος όλων.

Υπάρχουν αναδυόμενα ζητήματα που αφορούν κυρίως τους εξής τομείς:
(α) Επισιτιστική ανασφάλεια: Τα διατροφικά συστήματα πρέπει να στραφούν περισσότερο προς τα φυτικά τρόφιμα, να μειωθούν οι απώλειες τροφίμων και τα απόβλητα και να βελτιωθούν οι πρακτικές παραγωγής τροφίμων.
(β) Κίνδυνος καταστροφών: Οι οικονομικές απώλειες εξαιτίας φυσικών καταστροφών υπονομεύουν όλο και περισσότερο τη χρηματοδότηση που διατίθεται για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
(γ) Υποβάθμιση των οικοσυστημάτων: Η Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια που κατευθύνεται προς βιοποικιλότητα αυξάνεται σταθερά, αλλά δεν θα καλύπτει παρά μόνο ένα μικρό ποσοστό των απαιτούμενων επενδύσεων.
(δ) Μη βιώσιμη χρήση των πόρων: Η έκθεση σε περιβαλλοντικούς κινδύνους δεν είναι ισοδύναμα κατανεμημένη και συχνά σχετίζεται με κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά.
(ε) Δυναμική της μετανάστευσης: Οι μετανάστες μπορούν να συμβάλλουν στην καταπολέμηση των ανισοτήτων και να αποτελέσουν παράγοντες βιώσιμης ανάπτυξης στις χώρες προέλευσης και προορισμού τους.
(στ) Ταχεία αστικοποίηση: Οι πόλεις αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς, δημιουργώντας τεράστιες απαιτήσεις στις υποδομές, τις υπηρεσίες, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και το περιβάλλον.
(ζ) Χρήση ναρκωτικών: Η παγκόσμια κάλυψη της θεραπείας παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Πρέπει να ενισχυθεί η πρόληψη, η έγκαιρη παρέμβαση, η περίθαλψη, και η αποκατάσταση των χρηστών.
(η) Εργασιακό μέλλον: Απαιτείται ισχυρότερη ευθυγράμμιση μεταξύ των πολιτικών για τη γενική απασχόληση και της γενικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.
(θ) Ανεπαρκής στατιστική δεξιότητα: Παραμένει μία από τις βασικές προκλήσεις για την επίτευξη της Ατζέντας 2030. Η έλλειψη ολοκληρωμένων και αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων αποτελεί βασική πρόκληση σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του δημογραφικού.

Οι περισσότερες Εθελοντικές Συνεισφορές επικεντρώθηκαν στους υπό εξέταση Στόχους HLPF 2019, οι οποίοι είναι: ΣΒΑ 4: Ποιοτική Εκπαίδευση, ΣΒΑ 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη, ΣΒΑ 10: Λιγότερες Ανισότητες, ΣΒΑ 13: Δράση για το Κλίμα, ΣΒΑ 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί, ΣΒΑ 17: Συνεργασίες για τους Στόχους

Οι υποβληθείσες Συνεισφορές υπογραμμίζουν ότι η ενδυνάμωση και η ενσωμάτωση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των μετασχηματισμών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των βαθιά ριζωμένων ανισοτήτων και αδυναμιών που αφορούν τις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική). Η έννοια της ενδυνάμωσης έχει πολυδιάστατη δομή, η οποία περιλαμβάνει μία διαδικασία ενίσχυσης τόσο της «φωνής» των ανθρώπων όσο και των θεσμών, οι οποίοι τους επιτρέπουν να ασκούν τα δικαιώματά τους. Οι στρατηγικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη «χωρίς αποκλεισμούς» θα πρέπει να εξετάσουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που συνδέονται με τις τάσεις στη γονιμότητα, τη θνησιμότητα και τη μετανάστευση, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν το μέγεθος και την ηλικιακή διάρθρωση των μελλοντικών γενεών.

Οι Συνεισφορές υπογραμμίζουν επίσης την ανάγκη αναζήτησης συνεργειών μεταξύ της Ατζέντας 2030 και των πλαισίων πολιτικής που αναπτύσσονται και ακολουθούνται από τις διακυβερνητικές οργανώσεις. Έχει επιτευχθεί πρόοδος στην ενίσχυση της συνοχής πολιτικών διεθνώς και στη μετατροπή τους σε ολοκληρωμένες περιφερειακές και εθνικές πολιτικές για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ωστόσο, στις περισσότερες χώρες απαιτούνται μεγαλύτεερες προσπάθειες. Το HLPF ενθαρρύνεται να ενισχύσει την καθοδήγησή του για την επίτευξη των ΣΒΑ μέσω εταιρικών σχέσεων, στο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών.

Πληροφορίες: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22718E_HLPF_2019_4_Note_by_the_Secretariat_on_Synthesis_of_voluntary_submissions_by_functional_com

Scroll to Top