Έγγραφο Εργασίας ΟΟΣΑ, Μάιος 2019 – Ενισχύοντας την Κοινωνία των Πολιτών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Ατζέντα 2030 είναι σαφής όσον αφορά την ανάγκη κινητοποίησης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (civil society organisations/CSOs) για την υλοποίηση και τη στήριξη της λογοδοσίας ως προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης/ΣΒΑ. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι σημαντικές για την αναπτυξιακή συνεργασία, τόσο ως αυτόνομοι αναπτυξιακοί φορείς, όσο και ως εταίροι υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων των μελών της DAC/ΟΟΣΑ. Τα στοιχεία της DAC δείχνουν ότι κατά το έτος 2017, τα μέλη της διέθεσαν περίπου 20 δισ. δολάρια ΗΠΑ στις εν λόγω οργανώσεις, ποσό που αντιπροσωπεύει το 15% της συνολικής διμερούς βοήθειας. Μεταξύ των ετών 2010-2017 το σχετικό λόγω ποσό αυξήθηκε κατά 15%.

Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει επιλεγμένα βασικά ευρήματα και συστάσεις από δύο έρευνες (2018-2019) καθώς και στατιστικά στοιχεία της DAC. Το έγγραφο καταδεικνύει την προσπάθεια των μελών της DAC να συνεργαστούν με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κατά τρόπο που θα μεγιστοποιήσει τη συμβολή τους στην ανάπτυξη. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν επίσης, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάζουν συνεχώς τις πρακτικές τους ώστε να εξασφαλίζεται η συνοχή μεταξύ των στόχων τους και τα πλεονεκτήματα των εν λόγω οργανώσεων με τη συμβολή τους στην ανάπτυξη.

Τόσο στις πολιτικές τους, όσο και στις απαντήσεις σε σχετικές έρευνες, τα μέλη της DAC αναγνωρίζουν πολλαπλούς στόχους στη συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και την κοινωνία των πολιτών εν γένει, οι οποίοι εκφράζονται ποικιλοτρόπως. Ιδανικά, οι στόχοι των μελών πρέπει να αντανακλούν τόσο ότι οι οργανώσεις είναι ταυτόχρονα παραλήπτες και δίαυλοι παροχής βοήθειας, όσο και ότι είναι επίσης ταυτόχρονα αναπτυξιακοί φορείς και φορείς υλοποίησης προγραμμάτων για λογαριασμό των μελών της DAC.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι πολιτικές και οι πρακτικές των μελών της DAC, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συνεχώς εξελίσσονται. Συνολικά, σημειώνεται πρόοδος όσον αφορά το είδος της υποστήριξης που επιτρέπει στις οργανώσεις να μεγιστοποιούν τη συμβολή τους στην ανάπτυξη, αλλά η πρόοδος είναι άνιση μεταξύ των μελών. Εξακολουθούν, επίσης, να υπάρχουν ορισμένες τάσεις που δημιουργούν ένα κενό μεταξύ των προσδοκιών που προκύπτουν από τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, μέσω της αποτελεσματικής αναπτυξιακής συνεργασίας, και των πρακτικών που εφαρμόζουν τα μέλη για την υποστήριξη των οργανώσεων. Ωστόσο, αυτές οι τάσεις δεν είναι ανέφικτο να ξεπεραστούν.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν, διεξάγονται διαβουλεύσεις μεταξύ των μελών της DAC και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, είτε με συστηματικό και προκαθορισμένο τρόπο στο πλαίσιο κάποιου ειδικού φόρουμ, είτε σε ad hoc βάση. Η συνέχιση και η διεύρυνση του συστηματικού διαλόγου ενθαρρύνεται, ενώ και ο ad hoc διάλογος είναι επίσης ευπρόσδεκτος για τις ευκαιρίες που παρέχει για άμεσες, στρατηγικές και ανεπίσημες διαβουλεύσεις.

Τα μέλη της DAC μπορούν να λάβουν περαιτέρω μέτρα υποστήριξης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να ενισχυθεί η λογοδοσία τους στις χώρες εταίρους, στις οποίες δραστηριοποιούνται. Η λογοδοσία είναι απαραίτητη για να αντιμετωπισθεί η τάση περιορισμού του χώρου δράσης των οργανώσεων στις χώρες αυτές. Σημαντική επίσης είναι η διαφάνεια των χρηματοδοτικών ροών των μελών της DAC προς τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Πληροφορίες: https://www.oecd-ilibrary.org/development/enabling-civil-society_54903a6a-en

Scroll to Top