Οι Αρχές της Καμπάλα για την Αποτελεσματική Συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα στην Αναπτυξιακή Συνεργασία

Στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Εταιρικής Σχέσης για την Αποτελεσματική Αναπτυξιακή Συνεργασία» (Global Partnership for Effective Development Co-operation/GPEDC), αναπτύχθηκε μια σειρά Αρχών για τη βελτίωση της ποιότητας της συνεργασίας μεταξύ των αναπτυξιακών εταίρων και του ιδιωτικού τομέα. Οι Αρχές, είναι σε εθελοντική βάση και αφορούν όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων, εγχώριων και διεθνών εταιριών, επιχειρηματικών ενώσεων, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αναπτυξιακών εταίρων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και ερευνητικών και άλλων ιδρυμάτων. Οι Αρχές εγκρίθηκαν από τη Συντονιστική Επιτροπή της «Παγκόσμιας Εταιρικής Σχέσης για την Αποτελεσματική Αναπτυξιακή Συνεργασία» στην Καμπάλα της Ουγκάντα τον Μάρτιο του 2019.

Οι Αρχές της Καμπάλα προωθούν τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην αναπτυξιακή συνεργασία των χωρών εταίρων και εξασφαλίζουν την εναρμόνιση των αναπτυξιακών προγραμμάτων του ιδιωτικού τομέα με τις εθνικές προτεραιότητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επικεντρώνονται στην υλοποίηση απτών αποτελεσμάτων στη βιώσιμη ανάπτυξη και χρησιμεύουν ως βάση ανοιχτού διαλόγου και αποτελεσματικότερων συμπράξεων. Οι Αρχές υποστηρίζουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στην αναπτυξιακή συνεργασία και επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τους αυξημένους, εμπορικούς και άλλους, κινδύνους, οι οποίοι προκύπτουν για τους εταίρους που επικεντρώνονται στις πιο αποκλεισμένες ομάδες.

Οι πέντε αμοιβαία ενισχυόμενες αρχές είναι:

1. Κυριότητα κάθε χώρας χωρίς αποκλεισμούς: Ενίσχυση του συντονισμού, της εναρμόνισης και των δυνατοτήτων σε επίπεδο χώρας.
2. Αποτελέσματα και στοχοθετημένος αντίκτυπος: Επίτευξη αποτελεσμάτων βιώσιμης ανάπτυξης με αμοιβαία οφέλη.
3. Συνεργασίες χωρίς αποκλεισμούς: Ενίσχυση της εμπιστοσύνης μέσω ανοιχτού διαλόγου και διαβούλευσης.
4. Διαφάνεια και λογοδοσία: Μέτρηση και διάδοση των αποτελεσμάτων βιώσιμης ανάπτυξης για μάθηση και βελτίωση.
5. Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς: Αναγνώριση, κατανομή και μείωση των επενδυτικών κινδύνων για όλους τους εταίρους.

Πληροφορίες:

https://www.oecd.org/dac/effectiveness/kampala-principles.htm

https://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2019/06/Kampala-Principles-final.pdf

Scroll to Top