Μεταρρύθμιση του Αναπτυξιακού Πυλώνα των Ηνωμένων Εθνών στο Πλαίσιο της, ανά Τετραετία, Συνολικής Αναθεώρησης των Πολιτικών του- Απόφαση Υιοθετηθείσα από τη Γενική Συνέλευση στις 31 Μαΐου 2018

Η μεταρρύθμιση του αναπτυξιακού πυλώνα προβλέπεται στην Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ), A/RES/71/243/2016 Quadrennial Comprehensive Policy Review (QCPR). Η μεταρρύθμιση του αναπτυξιακού πυλώνα των Ηνωμένων Εθνών είναι απαραίτητη, προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά  στην υλοποίηση της Ατζέντας 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).   

Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται συστηματοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων και δεδομένων, καθώς και των συνεργειών και συνεργασιών, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος. Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση, η οποία περιγράφεται στην Έκθεση (1) του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, περιλαμβάνει τόσο ζητήματα χρηματοδότησης, όσο και ζητήματα ηγεσίας των διαφόρων διαδικασιών και μηχανισμών. Για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης προβλέπεται να αξιοποιηθεί το 1% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού του Οργανισμού. 

Η ΓΣΗΕ με την Απόφαση Α/RES/72/279 που υιοθετήθηκε στις 31 Μαΐου 2018, προσβλέπει σε ένα ανανεωμένο, στρατηγικό, ευέλικτο και αποτελεσματικότερο Πλαίσιο Αναπτυξιακής Βοήθειας, προς υποστήριξη της υλοποίησης της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το εν λόγω Πλαίσιο θα οριστικοποιηθεί κατόπιν διαβούλευσης με τις εθνικές κυβερνήσεις. Η Απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των τριών πυλώνων των Ηνωμένων Εθνών και προβλέπεται άμεση δημιουργία ομάδας συντονισμού για ταχεία εφαρμογή της. Η Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη του αναπτυξιακού πυλώνα των Ηνωμένων Εθνών να ενισχύσουν τις ικανότητες, τους πόρους και τις δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να στηρίξουν τις κυβερνήσεις στην προσπάθεια υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). 

Η Απόφαση προβλέπει ηγετικό ρόλο για τους Επιτόπιους Συντονιστές (Resident Coordinators/RCs), ενίσχυση της χρηματοδότησής τους, καθώς και διαδικασίες ανεξάρτητης αξιολόγησης και λογοδοσίας/απόδοσης ευθυνών. Στόχος είναι η συγκροτημένη και συνεκτική εκπροσώπηση του ΟΗΕ στις διάφορες χώρες σε αντίθεση με σημερινό κατακερματισμό, όπου κάθε εξειδικευμένος οργανισμός και Υπηρεσία του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών έχει δικούς του εκπροσώπους, πολλές φορές με αντικρουόμενες προτεραιότητες και θέσεις. Προβλέπεται δε το 50% των γραφείων του ΟΗΕ παγκοσμίως να είναι κοινά για όλες τις υπηρεσίες του οργανισμού σε χρονικό ορίζοντα έως το 2021. Αναφορικά με νέο προτεινόμενο τρόπο χρηματοδότησης συστήματος RCs, η Απόφαση προτείνει υιοθέτηση υβριδικού σχήματος με συνδυασμό: (α) υποχρεωτικής εισφοράς (levy) 1% στην πηγή, επί στοχευμένων (“tightly earmarked”) μη βασικών (“non-core”) εθελοντικών συνεισφορών, με εξαίρεση των εισφορών τοπικών κυβερνήσεων και προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ αναπτυσσομένων χωρών, (β) διπλασιασμό συνεισφοράς επί μέρους οργανισμών ΗΕ σε χρηματοδότηση RCs (“cost-sharing”) και (γ) προβλέψιμες και πολυετείς εθελοντικές συνεισφορές σε καταπιστευματικό ταμείο (“Trust Fund”) για χρηματοδότηση RCs. Τα κ-μ καλούνται να συνεισφέρουν στο προαναφερθέν ταμείο, ιδίως κατά εμπροσθοβαρή (front-loaded) τρόπο. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στη βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος RCs και στην επανεπένδυση των οικονομιών που θα προκύψουν για χρηματοδότησή του.

Επιπλέον, προβλέπονται: (α) η ενίσχυση της Διεύθυνσης Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του Οργανισμού (DESA), προκειμένου να ενδυναμωθεί ο ρόλος της στη διαμόρφωση της στρατηγικής του Οργανισμού και (β) ο επανακαθορισμός του ρόλου των Περιφερειακών Οικονομικών Επιτροπών/Regional Economic Commissions, με στόχο την καλύτερη ανάλυση των περιφερειακών αναγκών και τη διαμόρφωση προτάσεων στρατηγικής του Οργανισμού σε κάθε μία από αυτές. 

Η Γενική Συνέλευση αναγνωρίζει επίσης ότι η αύξηση των εθελοντικών συνεισφορών θα συμβάλει στην επιτυχή μεταρρύθμιση του αναπτυξιακού συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και στην ενίσχυση του πολυμερούς χαρακτήρα του, με στόχο την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των χωρών στις προσπάθειές τους για υλοποίηση της Ατζέντα 2030 σύμφωνα με τις εθνικές ανάγκες και προτεραιότητες, με συνεκτικό και ολοκληρωμένο τρόπο. Ως εκ τούτου, χαιρετίζει την έκκληση του Γενικού Γραμματέα για την κατάρτιση ενός συμφώνου χρηματοδότησης, ως κρίσιμου εργαλείου για τη μεγιστοποίηση των επενδύσεων των κρατών μελών στο αναπτυξιακό πυλώνα των Ηνωμένων Εθνών.

 Περισσότερες πληροφορίες: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/279

1. “Implementation of General Assembly Resolution 71/243 on the quadrennial comprehensive policy review of operational activities for development of the United Nations system (QCPR): 2018.”

Scroll to Top