Μελέτη ΟΟΣΑ 2019: Ιδιωτική Χρηματοδότηση στην Ινδία

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο οι ιδιωτικοί οργανισμοί της Ινδίας παρέχουν αναπτυξιακή χρηματοδότηση στην ίδια τη χώρα, να εξετάσει το πως κατανέμονται αυτοί οι ιδιωτικοί πόροι και να προσδιορίσει τους τομείς και τις γεωγραφικές περιοχές που στοχεύουν. Η μελέτη εκπονήθηκε από το «Κέντρο για τη Φιλανθρωπία» του ΟΟΣΑ σε συνεργασία με ορισμένους από τους μεγαλύτερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς της Ινδίας, καθώς και εταιρείες που παρέχουν χρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Αποσκοπεί στον προσδιορισμό του εύρους και της κλίμακας της εγχώριας φιλανθρωπίας προκειμένου να εκτιμηθεί ο τρόπος για περαιτέρω ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων προς την υποστήριξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών.

Η οικονομική ανάπτυξη, οι εγχώριες ρυθμίσεις για θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, καθώς και το διεθνές ενδιαφέρον σχετικά με την ανάπτυξη της Ινδίας μετασχηματίζουν σταδιακά το ρόλο της εγχώριας φιλανθρωπικής χρηματοδότησης, η οποία τα τελευταία χρόνια είναι αντίστοιχη της διεθνούς, με σχεδόν 1,8 δισ. δολάρια ΗΠΑ μεταξύ των ετών 2013 και 2017. Η εκπαίδευση, η υγεία και η αγροτική ανάπτυξη προσέλκυσαν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση, ενώ άλλοι τομείς, όπως η ισότητα των φύλων, λαμβάνουν πολύ περιορισμένους πόρους.

Η ανάλυση, βασισμένη σε συγκρίσιμα στοιχεία, από τρεις πηγές αναπτυξιακής χρηματοδότησης για την Ινδία (εγχώρια φιλανθρωπία, διεθνή φιλανθρωπία και Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια) αναδεικνύει κάποιες αλληλεπικαλύψεις και ευκαιρίες συνεργασίας. Η υγεία και η εκπαίδευση ξεχωρίζουν σαφώς, ως οι δύο κύριοι τομείς προτεραιότητας, αλλά υπάρχει περιθώριο για περισσότερες συνεργασίες ώστε να ενισχυθεί ο αναπτυξιακός τους αντίκτυπος. Όσον αφορά το δίκτυο ύδρευσης και τις στοιχειώδεις υποδομές υγιεινής, παρατηρούνται σημαντικές αλληλεπικαλύψεις στη χρηματοδότηση μεταξύ της Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας, της διεθνούς και εγχώριας φιλανθρωπίας, της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, καθώς και των δημόσιων δαπανών. Αυτό υποδηλώνει τη δυνατότητα για περισσότερες συνεργασίες μεγάλης κλίμακας μεταξύ δωρητών Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας, ιδιωτών δωρητών και του δημόσιου τομέα.

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες η Ινδία γνώρισε ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, με ταυτόχρονη αύξηση του προσωπικού πλούτου. Αυτές οι οικονομικές τάσεις ενδέχεται να συμβάλουν στην αύξηση των πόρων που διατίθενται για φιλανθρωπική χρηματοδότηση. Επιπλέον, η εισαγωγή του νόμου του 2013 για τις ινδικές εταιρείες, σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλονται υψηλότερες δαπάνες για συγκεκριμένους τομείς, οδήγησε στην διεύρυνση της φιλανθρωπικής προσφοράς από τις ινδικές εταιρείες. Ωστόσο, εκκρεμεί ο ακριβής υπολογισμός του ύψους της εγχώριας φιλανθρωπικής χρηματοδότησης.

Πληροφορίες:https://www.oecd.org/development/philanthropy-centre/researchprojects/OECD_India_Private_Giving_2019.pdf

Scroll to Top