Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτης Aνάγκης ΕΕ (ΕUTF) για τη Σταθερότητα και την Αντιμετώπιση των Αιτιών Παράτυπης Μετανάστευσης και Εκτοπισθέντων από την Αφρική (1)

Η Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία του Καταπιστευματικού Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης ΕΕ υιοθετήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2015(2), με στόχο την χρηματοδότηση για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης της Βαλέτας, συμπληρώνοντας τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία για συνεργασία με την Αφρικανική ήπειρο. Η συμφωνία συστάσεως του Ταμείου ολοκληρώθηκε στη Σύνοδο Βαλέτας (12.11.2015) με την υπογραφή της Καταστατικής Συμφωνίας (Constitutive Agreement) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 25 κ-μ της ΕΕ, Νορβηγία και Ελβετία.

Μέσω του Ταμείου διατίθενται συνολικά 2.555,8 εκατ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Mέσο Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI), Eπενδυτικής Διευκολύνσεως Γειτονίας (ΕΝΙ), τις Γενικές Διευθύνσεις ECHO και HOME, συνεισφορές κ-μ και άλλους δωρητές. Αποτελεί καινοτόμο μηχανισμό του Χρηματοδοτικού Κανονισμού για συγκέντρωση πόρων από διαφορετικούς δωρητές σε περιόδους έκτακτης ανάγκης με στόχο να παρεμβαίνει συμπληρωματικά σε τομείς που δεν καλύπτονται από άλλα όργανα ή άλλους αναπτυξιακούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των κ-μ της ΕΕ. Οι χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο δραστηριότητες υλοποιούνται από κ-μ ΕΕ, ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμούς ή από τον ιδιωτικό τομέα.

Στόχος του Kαταπιστευματικού Ταμείου είναι:

η αντιμετώπιση των κρίσεων στην περιοχή Σαχέλ, Λίμνη Τσαντ, Κέρας της Αφρικής και Βόρεια Αφρική,
η ενίσχυση της σταθερότητας και η βελτίωση της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Συγκεκριμένα, στοχεύει στην αντιμετώπιση των αιτιών αποσταθεροποίησης, βίαιου εκτοπισμού και παράτυπης μετανάστευσης, στην προώθηση της ανθεκτικότητας, των οικονομικών ευκαιριών, της ασφάλειας και της ανάπτυξης καθώς στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι προτεραιότητες του Καταπιστευματικού Ταμείου είναι:

Οικονομικά Προγράμματα: έργα που συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, προσανατολισμένα για τους νέους και τις γυναίκες.
Ανθεκτικότητα: έργα που στηρίζουν βασικές υπηρεσίες των τοπικών πληθυσμών όπως υγεία, παιδεία, ασφάλεια, κοινωνική προστασία και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Διαχείριση Μετανάστευσης: έργα που βελτιώνουν τη διαχείριση της μετανάστευσης (συμπεριλαμβανομένης της πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης, καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, διεθνούς προστασίας, αποτελεσματική επιστροφής, επανεισδοχής και ένταξης, ολοκληρωμένης διαχείρισης συνόρων).
Διακυβέρνηση: προώθηση της πρόληψης των συγκρούσεων και της επιβολής του κράτους δικαίου μέσω της ανάπτυξης δυνατοτήτων για την υποστήριξη της ασφάλειας και της ανάπτυξης, καθώς και της επιβολής του νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/eu-emergency-trust-fund-africa_en.

(1) Τhe European Union Emergency Trust Fund for Stability and Addressing Root Causes of Irregular Migration and Displaced Persons in Africa.
(2) Commission Decision C(2015) 7293 final of 20 October 2015.

Scroll to Top