Τα Κύρια Μέσα Χρηματοδότησης της Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ

Τα επτά (7) κύρια μέσα χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της ΕΕ είναι:

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης/ΕΤΑ (European Development Fund/EDF), το οποίο αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ προς τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού/ΑΚΕ και τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη/ΥΧΕ (Overseas Countries and Territories/OCTs), δημιουργήθηκε δε μέσω της διακυβερνητικής «Εσωτερικής Συμφωνίας» (Internal Agreement) και διαθέτει προϋπολογισμό 30,5 δισ. Ευρώ (για περίοδο 2014-2020),
το Χρηματοδοτικό Μέσο Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Development Cooperation Instrument/DCI), το οποίο διαθέτει προϋπολογισμό 19,662 δισ. Ευρώ (για περίοδο 2014-2020) και καλύπτει τόσον γεωγραφικά προγράμματα συνεργασίας με 47 αναπτυσσόμενες χώρες (πλην ΑΚΕ), όσον και θεματικά προγράμματα (π.χ. για ενίσχυση αναπτυξιακού ρόλου μη κρατικών φορέων και τοπικών αρχών, επισιτιστικής ασφάλειας και διαχείρισης μετανάστευσης,
το Μέσο Ευρωπαϊκής Γειτονίας (European Neighborhood Instrument/ENI), το οποίο διαθέτει προϋπολογισμό 15,433 δισ. Ευρώ (για περίοδο 2014-2020) και χρηματοδοτεί προγράμματα σε χώρες Νότιας και Ανατολικής Γειτονίας της ΕΕ,
το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (Instrument for Pre-accession Assistance/IPA), το οποίο διαθέτει προϋπολογισμό 11,699 δισ. Ευρώ (για περίοδο 2014-2020) και στοχεύει στην ενίσχυση των δικαιούχων σε τομείς μετάβασης (transition)/οικοδόμησης θεσμών, διασυνοριακής συνεργασίας, περιφερειακής ανάπτυξης, ανθρωπίνων πόρων και αγροτικής ανάπτυξης,
(ε) το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (European Instrument for Democracy and Human Rights/EIDHR), το οποίο διαθέτει προϋπολογισμό 1,333 δισ. Ευρώ (για περίοδο 2014-2020) και προωθεί την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το σεβασμό των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και τον εκδημοκρατισμό,
το Μέσο για συνεισφορά σε Σταθερότητα και Ειρήνη (Instrument contributing to Stability and Peace/IcSP), το οποίο διαθέτει προϋπολογισμό 2,339 δισ. Ευρώ (για περίοδο 2014-2020) και αφορά την αντιμετώπιση κρίσεων ανά τον κόσμο, καθώς και παγκόσμιων και διαπεριφερειακών απειλών και
το Μέσο Εταιρικότητας (Partnership Instrument/PI), το οποίο διαθέτει προϋπολογισμό 954,8 εκατ. Ευρώ και δύναται να χρηματοδοτήσει δραστηριότητες προώθησης αξιών και συμφερόντων ΕΕ οπουδήποτε στον κόσμο, με έμφαση στους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ (π.χ. Καναδά).

Οι προκηρύξεις διαγωνισμών για το σύνολο των προαναφερθέντων μέσων χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (εκ των οποίων τα ΕΤΑ και DCI έχουν καθαρά αναπτυξιακό χαρακτήρα) δημοσιεύονται στο σχετικό ιστότοπο της αρμόδιας για αναπτυξιακή συνεργασία Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG DEVCO), δηλαδή https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1284977262222&do=publi.welcome&userlanguage=en.

Άλλες σχετικές ιστοσελίδες:

(1) https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/where-does-money-come/european-development-fund_en

(2) https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en

(3) http://www.enpi-info.eu/ENI

(4) https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/ipa/

(5) http://www.eidhr.eu/

(6) https://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/instrument_contributing_to_stability_and_peace_en.htm

(7) https://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/partnership_instrument_en.htm

Scroll to Top