Η Στρατηγική του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για χρηματοδότηση της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (2018-2021)

Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στοχεύει σε ένα θεμελιώδη μετασχηματισμό της κοινωνίας, καθώς και των προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2018, επ’ ευκαιρία μιας Συνάντησης Υψηλού Επιπέδου, ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ ανακοίνωσε την τετραετή στρατηγική για χρηματοδότηση της Ατζέντας 2030, η οποία υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο των ΗΕ στην υποστήριξη και επιτάχυνση της κινητοποίησης πόρων και επικεντρώνεται σε τρεις στόχους ώστε να επιταχυνθεί η πρόοδος από παγκόσμιο σε τοπικό επίπεδο.
Πρώτος στόχος είναι η εναρμόνιση των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών και οικονομικών πολιτικών με την Ατζέντα 2030. Η στρατηγική υποστηρίζει ότι όταν οι δημόσιες πολιτικές είναι προσανατολισμένες στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης μπορούν να δημιουργήσουν κίνητρα και να μεταβάλλουν την αντίληψη των αγορών για τον κίνδυνο. Τα ΗΕ συνεργάζονται τόσο με φορείς χάραξης πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και με ρυθμιστικές αρχές, προκειμένου να αυξηθεί η κατανόηση του ρόλου της δημοσιονομικής πολιτικής στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου οικονομικού συστήματος, που θα περιλαμβάνει αρχές και κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και ανάπτυξη προτύπων που θα διευκολύνουν την εμβάθυνση των αγορών στη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Δεύτερος στόχος είναι η ενδυνάμωση βιώσιμων στρατηγικών χρηματοδότησης και επενδύσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Τα ΗΕ θα στηρίξουν την ανάπτυξη τέτοιων στρατηγικών, προσφέροντας συμβουλές και στήριξη για τη δημιουργία επενδυτικών σχεδίων/προγραμμάτων και ενός ευνοϊκού οικονομικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, τα επιτόπια γραφεία των ΗΕ σε κράτη-μέλη και οι περιφερειακές ομάδες, θα στηρίξουν την ενίσχυση ικανοτήτων (capacity building) για κινητοποίηση εγχώριων πόρων (domestic resource mobilization/DRM),  σε χώρες που χρειάζονται βοήθεια. Τα ΗΕ σε συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς, θα βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν προκλήσεις στην διεθνή φορολόγηση που δυσχεραίνουν την κινητοποίηση εγχώριων πόρων. 

Ο τρίτος στόχος εστιάζει στην αξιοποίηση χρηματοπιστωτικών καινοτομιών, νέων τεχνολογιών και ψηφιοποίησης προκειμένου να υπάρξει δικαιότερη πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Η στρατηγική αναγνωρίζει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση ως προϋπόθεση βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι η ψηφιοποίηση της χρηματοδότησης έχει συμβάλει στη χρηματοοικονομική ένταξη τα τελευταία χρόνια. Όμως παρά την πρόοδο  που έχει επιτευχθεί εως σήμερα, παραμένουν σημαντικά κενά και για τον σκοπό αυτό, τα ΗΕ προτίθενται να συγκεντρώσουν τους φορείς χάραξης πολιτικής, τις ρυθμιστικές αρχές και τους πρωτοπόρους στους τομείς των ψηφιακών  και τεχνολογικών αλλαγών που διαμορφώνουν το τοπίο στο χρηματοπιστωτικό τομέα (fin Tech), για ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σε καινοτόμα χρηματοπιστωτικά εργαλεία. 

Για την υλοποίηση της στρατηγικής, ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ Antonio Guterres, θα χαράξει τριετή οδικό χάρτη δράσεων και πρωτοβουλιών, ο οποίος θα στηρίζεται στις τρέχουσες και μελλοντικές δραστηριότητες των ενδιαφερομένων μερών, για κινητοποίηση επενδύσεων και στήριξη της χρηματοδότησης για την Ατζέντα 2030.

Περισσότερες πληροφορίες:  http://sdg.iisd.org/news/un-secretary-general-releases-strategy-for-financing-2030-agenda/

Scroll to Top