Έκδοση ΟΟΣΑ: Παγκόσμια Προοπτική για την Χρηματοδότηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

Η έκδοση του ΟΟΣΑ με τίτλο «Παγκόσμια Προοπτική για τη Χρηματοδότηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019 – Ώρα να Αντιμετωπίσουμε την Πρόκληση», δημοσιεύθηκε Νοέμβριο 2018, ως αποτέλεσμα στενής συνεργασίας τεσσάρων Διευθύνσεων, υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Development Co-operation Directorate) του ΟΟΣΑ. 

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και η Ατζέντα 2030 καταδεικνύουν ότι η δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για όλους αποτελεί συλλογική ευθύνη. H Ατζέντα Δράσης της Αδδίς Αμπέμπα (Addis Ababa Action Agenda/AAAA), προέτρεψε ένα ευρύ φάσμα δρώντων (κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, ιδρύματα και ιδιώτες) να κινητοποιήσουν περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους, πιο συντονισμένα, επιδιώκοντας οικονομική ανάπτυξη με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ωστόσο, τρία χρόνια μετά την υπογραφή της Ατζέντας Δράσης, η υποσχόμενη αύξηση της χρηματοδότησης σε αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να επιτύχουν τους ΣΒΑ, δεν έχει γίνει πραγματικότητα. Οι εξωτερικοί πόροι, ειδικότερα, αποτελούν λόγο ανησυχίας, καθώς οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) μειώθηκαν κατά 30% την περίοδο 2016-2017, με αναμενόμενη νέα συρρίκνωση στο ανησυχητικό ύψος του 30% το πρώτο τρίμηνο του 2018. Η μείωση της χρηματοδότησης για βιώσιμη ανάπτυξη δεν αποτελεί κίνδυνο μόνο για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ενδεχόμενη αποτυχία επίτευξης βιωσιμότητας και ειρηνικής ευημερίας παγκοσμίως θα έχει συνέπειες για όλους. 

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα έκδοση, υποστηρίζει την ανάγκη για επείγουσες και καινοτόμες δράσεις για την εφαρμογή της Ατζέντας Δράσης της Αδδίς Αμπέμπα και την υλοποίηση των Στόχων της Ατζέντας 2030 τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η κινητοποίηση περισσότερων χρηματοδοτικών πόρων για τις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να συνοδεύεται με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας του συνόλου της χρηματοδότησης.

Η παρούσα έκδοση εντοπίζει τρεις τομείς οι οποίοι χρήζουν μεταρρύθμισης. Πρώτον, απαιτούνται καλύτεροι δείκτες και εργαλεία για αξιολόγηση όλων των χρηματοδοτικών ροών, όχι μόνο της αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά και της εναρμόνισής τους με τους ΣΒΑ. Δεύτερον, απαιτούνται πολιτικές μεταρρυθμίσεις για «στροφή τρισεκατομμυρίων» (shift of trillions), για τη δημιουργία κινήτρων έτσι ώστε μεγαλύτερο ποσοστό της ήδη υπάρχουσας χρηματοδότησης να επενδυθεί στη βιώσιμη ανάπτυξη. Τρίτον, απαιτείται βελτίωση του συντονισμού των διαφορετικών δρώντων, για μεγαλύτερη διασύνδεση προσφοράς και ζήτησης στην χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει οι αναπτυξιακές στρατηγικές των κρατών να συμβαδίζουν με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση.
Το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα αλλαγής, όπως καθορίζεται στην πρώτη αυτή έκδοση στοχεύει στην υποστήριξη των κατευθυνόμενων, από τα Ηνωμένα Έθνη, προσπαθειών για υλοποίηση της Ατζέντας 2030 και  της Ατζέντας Δράσης της Αδδίς Αμπέμπα. Η έκδοση υπογραμμίζει την υποχρέωση των δωρητών του ΟΟΣΑ να αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο μέσο για  στήριξη των προσπαθειών των χωρών-εταίρων για βιώσιμη ανάπτυξή. Προτείνει συγκεκριμένες δράσεις, εντοπίζει τομείς για διάλογο επί πολιτικών και αναδεικνύει αδυναμίες και κενά, επί των οποίων η επόμενη έκδοση θα επιχειρήσει να υποβάλει συστάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.oecd-ilibrary.org/development/global-outlook-on-financing-for-sustainable-development-2019_9789264307995-en

Scroll to Top