Η Πορεία της Ευρώπης προς ένα Bιώσιμο Mέλλον. Η Συμβολή του Πολυμερούς Φόρουμ για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Κείμενο Προβληματισμού «Προς μία Βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030», Οκτώβριος 2018

Τον Μάιο του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίδρυσε το Υψηλού Επιπέδου Πολυμερές Φόρουμ, για να συμβάλει στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τα μέλη του Φόρουμ, εκπροσωπώντας διαφορετικούς τομείς ενδιαφέροντος, παρουσίασαν κοινές συστάσεις για την επιτυχή υλοποίηση της Ατζέντας 2030.

Δράσεις προτεραιότητας: Η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει και να εφαρμόσει μία γενική, μεταρρυθμιστική στρατηγική για την Βιώσιμη Ευρώπη 2030, η οποία θα καθοδηγεί όλες τις πολιτικές και τα προγράμματά της. Προκειμένου, μια τέτοια στρατηγική, να καταστεί αποτελεσματική θα πρέπει να περιλαμβάνει μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και να παρουσιάζει το όραμα για μια βιώσιμη Ευρώπη και πέραν της Ατζέντας 2030.

Οριζόντιες προτάσεις: Η ΕΕ θα πρέπει να επανακαθορίσει το σύστημα διακυβέρνησής της, για να εξασφαλίσει μια συνεκτική προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, επικουρούμενος από μια ομάδα ειδικών, θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την Ατζέντα 2030, να εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό συντονισμό και να αναφέρεται στην πορεία εφαρμογής της, κατά την ετήσια ομιλία του στην ΕΕ.

Προτάσεις για την ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας «εργαλειοθήκης» της ΕΕ: Η ατζέντα της «Καλύτερης Νομοθέτησης» μπορεί να ενισχυθεί, ενσωματώνοντας πλήρως τις αρχές και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, στη διαδικασία χάραξης πολιτικής. Οι φορείς πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να βελτιώσουν τις «Κατευθυντήριες Οδηγίες Ανάλυσης των Επιπτώσεων», για να ενισχυθεί η βιώσιμη ανάπτυξη.

Τομεακές προτάσεις: Η βιωσιμότητα θα πρέπει να αντανακλάται με συνεκτικό τρόπο σε όλες τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ. Υπάρχουν οι εξής πέντε τομείς πολιτικής με ζωτικό ρόλο στην επίτευξη των ΣΒΑ:

α) Η βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση θα πρέπει, περαιτέρω, να προωθηθεί, μέσω παροχής περισσότερων κινήτρων, και να ρυθμιστεί, με ιδιαίτερη σημασία στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.
β) Η ΕΕ θα πρέπει να επενδύσει στην έρευνα και καινοτομία, το ανθρώπινο δυναμικό και την κοινωνική ενσωμάτωση. Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας των Κοινωνικών Δικαιωμάτων πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως.
γ) Η ΕΕ, στον τομέα της κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής, θα πρέπει να εναρμονίσει τους στόχους της με τους παγκόσμιους συμφωνηθέντες στόχους για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5 βαθμό σε σχέση με τα επίπεδα της προ-βιομηχανικής εποχής, με ταυτόχρονη αύξηση της ανθεκτικότητας.
δ) Η ΕΕ, στον τομέα των τροφίμων, γεωργίας και χρήσης γης, συμπεριλαμβανομένης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, θα πρέπει να διασφαλίσει την εναρμόνιση των αγροτικών επενδύσεων με την Συμφωνία της ΕΕ για εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας, της επισιτιστικής ασφάλειας, καθώς και προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος.
ε) Η πολιτική συνοχής αποτελεί σημαντικό επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ για την υποστήριξη της εφαρμογής των ΣΒΑ. Θα πρέπει να ενδυναμωθεί η αποκέντρωση των Στόχων, υποστηρίζοντας απευθείας περιφερειακές αρχές, ενισχύοντας το Πρόγραμμα για το Αστικό Περιβάλλον της ΕΕ, προωθώντας κοινωνικούς σκοπούς και ενθαρρύνοντας επενδύσεις σε πιο πράσινες και βιώσιμες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών.

Πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sdg_multi-stakeholder_platform_input_to_reflection_paper_sustainable_europe2.pdf

Scroll to Top