Εγχειρίδιο ΟΟΣΑ «Τριγωνική Συνεργασία: Γιατί Είναι Σημαντική;» και Εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ «Αναγνώριση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Προστιθέμενης Αξίας της Τριγωνικής Συνεργασίας», Αύγουστος 2018

Η τριγωνική συνεργασία αφορά στη συνεργασία μεταξύ κρατών, διεθνών οργανισμών, κοινωνίας των πολιτών, ιδιωτικού τομέα, φιλανθρωπικών οργανώσεων και άλλων, οι οποίοι συνεργάζονται σε ομάδες των τριών (ή και περισσότερων), με στόχο τη δημιουργία ευέλικτων, αποτελεσματικών και καινοτόμων λύσεων προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), ανταποκρινόμενοι στις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Η εταιρικότητα στη τριγωνική συνεργασία επιτυγχάνει μεγαλύτερα αποτελέσματα από αυτά που μπορούν να επιτευχθούν μέσω μεμονωμένων παρεμβάσεων, καθώς η εν λόγω συνεργασία δεν παρέχει μόνο άμεσα αναπτυξιακά αποτελέσματα αλλά βελτιώνει την ικανότητα των εταίρων να αντιμετωπίζουν τις παγκόσμιες προκλήσεις και να συνεργάζονται με στρατηγική στόχευση. Ως αποτέλεσμα, δημιουργούνται ισχυρές και αξιόπιστες συνεργασίες οι οποίες συχνά ξεπερνούν τον αρχικό σχεδιασμό.

Πολλές χώρες και οργανισμοί επιλέγουν να εργάζονται «τριγωνικά» στη προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των διαφορετικών εταίρων. Ωστόσο, συχνά οι εταίροι δεν ενσωματώνουν αυτή την σημαντική προστιθέμενη αξία στο σχεδιασμό των προγραμμάτων. Ως αποτέλεσμα, τα προγράμματα σχεδιάζονται, παρακολουθούνται και αξιολογούνται από την οπτική των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων και δεν λαμβάνουν υπόψη την προστιθέμενη αξία και την σπουδαιότητα της συνεργασίας και τις συνέργιες μεταξύ των εταίρων. 

Το σχήμα της τριγωνικής συνεργασίας απαιτεί τουλάχιστον τρείς εταίρους, καθένας εκ των οποίων έχει  συγκεκριμένο ρόλο:
– Ο κύριος εταίρος βοηθά στη διασύνδεση κρατών και οργανισμών για τη δημιουργία της τριγωνικής σχέσης και προσφέρει οικονομική ή/και τεχνική στήριξη στην συνεργασία.
– Ο δεύτερος εταίρος, συνήθως έχει αποδεδειγμένη εμπειρία και αξιοποιεί τους πόρους, τη γνώση και την εξειδίκευση του. 
– Ο ωφελούμενος εταίρος είναι ο αποδέκτης των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων που θα επιτευχθούν μέσω της τριγωνικής συνεργασίας, σύμφωνα με τις εθνικές του αναπτυξιακές προτεραιότητες. Είναι επίσης υπεύθυνος της βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων. 

Η τριγωνική συνεργασία μπορεί να καταγραφεί ως Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ODA). Παρότι πολλές χώρες και οργανισμοί αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της τριγωνικής συνεργασίας, εξακολουθεί όμως να παραμένει ένα μικρό ποσοστό της συνολικής Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA).

Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/triangular-cooperation.htm

Scroll to Top