Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Στήριξη Προϋπολογισμού από την ΕΕ: Τάσεις και Αποτελέσματα για το Έτος 2018

Η στήριξη προϋπολογισμού από την ΕΕ αποτελεί μέσο παροχής αποτελεσματικής αναπτυξιακής  βοήθειας στηρίζοντας τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των χωρών-εταίρων της ΕΕ καθώς και την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Η στήριξη προϋπολογισμού αποτελεί κεντρικό στοιχείο της πολιτικής διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ, προάγει τις θεμελιώδεις αξίες της, συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας και της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και την προώθηση των αρχών αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας.

Αναλυτικότερα, η στήριξη προϋπολογισμού της ΕΕ παρέχει πλατφόρμα για πολιτικό διάλογο με τις χώρες-εταίρους στοχεύοντας στην επίτευξη συμφωνίας ως προς τις μεταρρυθμίσεις ή τα επιδιωκόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα. Επιπλέον, η στήριξη προϋπολογισμού συμβάλλει στην ενίσχυση των συστημάτων των χωρών-εταίρων και των διαδικασιών προϋπολογισμού προς την ανάπτυξη των κατάλληλων πολιτικών και προσφέρει πρόσθετα δημοσιονομικά περιθώρια για την υλοποίηση των απαραίτητων δράσεων ή μεταρρυθμίσεων.. Επιπλέον, η στήριξη προϋπολογισμού  αποτελεί βασικό μέσο για την υλοποίηση των ΣΒΑ, δίνοντας έμφαση στη μακροοικονομική σταθερότητα και στην ενίσχυση των θεσμών. Η οικονομική διακυβέρνηση είναι ισχυρότερη στις χώρες όπου η ΕΕ παρέχει στήριξη προϋπολογισμού. 

Η στήριξη προϋπολογισμού της ΕΕ εφαρμόζεται σε 90 χώρες ή εδάφη σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω 270 συμβάσεων ύψους 12,7 δις. Ευρώ. Για το έτος 2017, οι χώρες-εταίροι έχουν λάβει συνολική χρηματοδότηση ύψους 1,8 δις. Ευρώ μέσω της στήριξης προϋπολογισμού από την ΕΕ. Η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο χορηγό στήριξης προϋπολογισμού παγκοσμίως (το 70% του συνόλου). Κατά μέσο όρο, η στήριξη προϋπολογισμού αντιστοιχεί στο 40% της συνεργασίας της ΕΕ με τρίτες χώρες και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εταιρική σχέση της ΕΕ με αυτές. Παράλληλα, λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλες δράσεις της ΕΕ, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση μεταρρυθμίσεων και συστημικών ζητημάτων σε όλα τα επίπεδα.

Η Έκθεση για τις τάσεις και τα αποτελέσματα της στήριξης του προϋπολογισμού από την ΕΕ για το έτος 2018: (α) αναδεικνύει τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από τις χώρες-εταίρους για κάθε ΣΒΑ και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο συνέβαλε στη στήριξη του προϋπολογισμού από την ΕΕ, (β) αναλύει τον κίνδυνο που συνδέεται με τη στήριξη προϋπολογισμού και (γ) παρέχει χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τη στήριξη προϋπολογισμού της ΕΕ ανά περιφέρεια και τύπο σύμβασης.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/europeaid/budget-support-trends-and-results_en

Scroll to Top