Έκθεση ΟΟΣΑ, Αναμορφώνοντας την Αποκεντρωμένη Αναπτυξιακή Συνεργασία. O Κομβικός Ρόλος Πόλεων και Περιφερειών για την Ατζέντα 2030, Ιούνιος 2018

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες και κυρίως έπειτα από την υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) το 2015, οι πόλεις και οι περιφέρειες διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των παγκοσμίων προγραμμάτων στο τοπικό επίπεδο, μέσω των δραστηριοτήτων Αποκεντρωμένης Αναπτυξιακής Συνεργασίας. 

Η παρούσα Έκθεση αποτελεί κοινή μελέτη του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρέχει μια αποτίμηση των βασικών τάσεων στην Αποκεντρωμένη Αναπτυξιακή Συνεργασία, την οικονομία και την διακυβέρνηση. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατανόηση των σημερινών πρακτικών και την ανάδειξη νέων ευκαιριών που προέκυψαν από την εφαρμογή τους σε τοπικό επίπεδο.

Για τον ΟΟΣΑ, η Έκθεση αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο τοπικών και περιφερειακών αρχών στην αναπτυξιακή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) και υπογραμμίζει την ανάγκη καλύτερης αναφοράς των δραστηριοτήτων Αποκεντρωμένης Αναπτυξιακής Συνεργασίας εκ μέρους των ανεπτυγμένων χωρών. 

Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα πορίσματα της Έκθεσης αποτελούν σημαντικά διδάγματα για το μέλλον και συμβάλλουν στην προσαρμογή της Αποκεντρωμένης Αναπτυξιακής Συνεργασίας στην Ατζέντα 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ και στην νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη.

Η Έκθεση συμβάλλει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο πόλεις και περιφέρειες βοηθούν τους εταίρους τους σε αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να επιτευχθεί Βιώσιμη Ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, αναφέρεται πως μέχρι το 2009, υπήρχαν προγράμματα στο πλαίσιο της Αποκεντρωμένης Αναπτυξιακής Συνεργασίας, μέσω πόλεων και περιφερειών, ωστόσο η οικονομική κρίση είχε αρνητική επίδραση στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας συνολικά.  

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/reshaping-decentralised-development-co-operation_9789264302914-en

Scroll to Top