Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας DG DEVCO

Η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Διεθνή Συνεργασία και Ανάπτυξη (DEVCO) είναι αρμόδια για την θέσπιση των ευρωπαϊκών πολιτικών διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης, καθώς και για παροχή βοήθειας σε όλον τον κόσμο.

Η DEVCO είναι αρμόδια για τις πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας, προσαρμοζόμενη στις  ανάγκες των χωρών εταίρων. Η δράση της εμπεριέχει συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με χώρες, οι οποίες δεν εμπίπτουν, πλέον, στο πλαίσιο της διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των εν λόγω χωρών, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μεταξύ χαμηλού και άνω του μεσαίου εισοδήματος. Η DEVCO συνεργάζεται στενά με άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες είναι αρμόδιες για θεματικές πολιτικές, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και με υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιες για την εξωτερική δράση, αποσκοπώντας στη διασφάλιση μιας σταθερής/συνεπούς προσέγγισης.

Η DEVCO είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση των αναπτυξιακών και θεματικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την μείωση της φτώχειας στον κόσμο και τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση), καθώς και την προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως μέσω της εξωτερικής βοήθειας. Ενθαρρύνει το συντονισμό μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας και διασφαλίζει την εξωτερική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο αυτό.

Γενικός Διευθυντής της DEVCO είναι, από τις 16 Μαΐου 2016, ο Stefano Manservisi.

Για περισσότερες πληροφορίες: ec.europa.eu/europeaid/general_en.

Scroll to Top