Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (European Fund for Sustainable Development/EFSD)

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, η Επιτροπή πρότεινε να καταρτισθεί ένα νέο ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο/ΕΕΣ (External Investment Plan/EIP), το οποίο θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις στην Αφρική και στη Γειτονία της ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθούν οι εταιρικές μας σχέσεις και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Το μέσο θα επιτρέψει την τόνωση των επενδύσεων στις στοχευμένες χώρες-εταίρους, ιδίως για την υποστήριξη των κοινωνικών και οικονομικών υποδομών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων/ΜΜΕ, αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια για τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Με εισροές ύψους 3,35 δισ. EUR από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης/ΕΤΑ (European Development Fund/EDF), το ΕΕΣ θα στηρίξει καινοτόμες εγγυήσεις και παρόμοια μέσα για τη στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων, κινητοποιώντας έως και 44 δισ. EUR σε επενδύσεις. Εάν τα κράτη μέλη και άλλοι εταίροι καταβάλλουν συνεισφορά ανάλογη με εκείνη της ΕΕ, το συνολικό ποσό θα μπορούσε να ανέλθει σε 88 δισ. EUR.

Επισημαίνεται ότι οι δανειοδοτικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η οποία αναμένεται ότι θα δανείσει συνολικά έως και 32,3 δισ. EUR για το ΕΕΣ κατά την περίοδο 2014-2020, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ΕΕΣ.

Απελευθερώνοντας επενδύσεις στις χώρες εταίρους, το ΕΕΣ θα συμβάλει στην υλοποίηση της «Ατζέντας 2030» και του «Προγράμματος Δράσης της Αντίς Αμπέμπα» για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Επίσης, θα συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών της μετανάστευσης.

Το ΕΕΣ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που επιτρέπει την πλήρη και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών, των χωρών εταίρων, των διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών (International Financial Institutions/IFIs), των χορηγών και του ιδιωτικού τομέα. Το ΕΕΣ αποτελείται από 3 συμπληρωματικούς μεταξύ τους πυλώνες, ήτοι:

Την κινητοποίηση επενδύσεων με το συνδυασμό των υφιστάμενων επενδυτικών μηχανισμών με ένα νέο «Ευρωπαϊκό Ταμείο για Βιώσιμη Ανάπτυξη»/ΕΤΒΑ (European Fund for Sustainable Development/EFSD), το οποίο θα απαρτίζεται από δύο περιφερειακές «επενδυτικές πλατφόρμες» για την Αφρική και για τις χώρες Γειτονίας.
Την τεχνική βοήθεια για το ευρύτερο περιβάλλον πολιτικής, με στόχο τη στήριξη των Αρχών και των επιχειρήσεων στις χώρες εταίρους. Στόχος είναι η συμβολή στην καλύτερη προετοιμασία και προώθηση έργων και στην προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων.
Τη βελτίωση του γενικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την άρση των εμποδίων στις επενδύσεις και των στρεβλώσεων της αγοράς.

Οι επενδυτικές προτάσεις για άντληση χρηματοδότησης από το ΕΤΒΑ θα πρέπει:

Να συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ιδίως για τους νέους και τις γυναίκες, και να έχουν ως αντικείμενο την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης.
Να έχουν ως στόχο κοινωνικοοικονομικούς τομείς (για παράδειγμα υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, των υδάτων, των μεταφορών, της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής υποδομής, καθώς και επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο) και τη χρηματοδότηση για τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα.
Να μεγιστοποιούν την κινητοποίηση κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα, με την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης στις επενδύσεις.
Να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα σε σχέση με την αγορά και άλλους μηχανισμούς, ιδίως μηχανισμούς που χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς της ΕΕ και των κρατών μελών.
Να στηρίζουν τους στόχους των πολιτικών της ΕΕ και τους σχετικούς διαλόγους επί πολιτικών (policy dialogues) και να είναι ευθυγραμμισμένες με τις πολιτικές των χωρών-εταίρων.

Μέσω της πύλης EIP-Web (η οποία θα δημιουργηθεί μελλοντικώς), μεμονωμένες ενδιαφερόμενες εταιρείες θα μπορούν να αιτηθούν εγγύηση από το ΕΤΒΑ για ένα επενδυτικό έργο.  Διακρίνονται οι εξής δύο περιπτώσεις: (α) Σε περίπτωση που το έργο δεν πληροί τις προϋποθέσεις για εγγύηση ΕΤΒΑ και δεδομένου ότι εν γένει η εγγύηση θα παρασχεθεί μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, η Γραμματεία του ΕΤΒΑ θα προτείνει στην αιτούσα χρηματοδότηση εταιρεία έναν κατάλογο των σχετικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην αντίστοιχη περιοχή. Η εταιρεία θα μπορεί στη συνέχεια να έλθει σε επαφή με τα αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για πιθανή χρηματοδότηση (εκτός κάλυψης της εγγύησης της ΕΕ). (β) Σε περίπτωση που το έργο κριθεί ως επιλέξιμο για την εγγύηση του ΕΤΒΑ και υπάρχει επενδυτικό πλαίσιο για το προτεινόμενο είδος έργου (όσον αφορά τους πολιτικούς στόχους, τους κινδύνους και την τιμολόγηση), η Γραμματεία φέρνει σε επαφή την εταιρεία με τον IFI που διαχειρίζεται αυτό το επενδυτικό πλαίσιο. Ο IFI θα μπορεί να δεχθεί ή να αρνηθεί, αλλά θα είναι υποχρεωμένος να κοινοποιήσει και να αιτιολογήσει την απόφασή του στη Γραμματεία. Εάν δεν υπάρχει επενδυτικό πλαίσιο, η Γραμματεία προβαίνει σε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όλους τους IFIs προκειμένου να εξακριβωθεί εάν κάποιος εξ αυτών ενδιαφέρεται να δημιουργήσει νέο επενδυτικό πλαίσιο ή απλώς να στηρίξει το έργο που παρουσιάσθηκε από την εν λόγω εταιρία. Μόλις επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του IFI, οι δύο φορείς από κοινού αναπτύσσουν πλήρως το έργο και υποβάλλουν την πρόταση έργου στη Γραμματεία του ΕΤΒΑ. Εν συνεχεία, το έργο θα προωθηθεί σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για μια ανεξάρτητη αξιολόγηση, η οποία θα επιτρέψει στην Επιτροπή να διατυπώσει σχετική γνωμοδότηση ενόψει τεχνικής συσκέψεως για ανάλυση του έργου (ή του χαρτοφυλακίου έργων στο οποίο υπάγεται). Τέλος, το προταθέν έργο παραπέμπεται για έγκριση στην Επιχειρησιακή Επιτροπή (Operational Committee) του ΕΤΒΑ, όπου εκπροσωπείται το σύνολο των κρατών-μελών της ΕΕ.

Σχετικές ιστοσελίδες:

https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/state-union-2016-european-external-investment-plan_en

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/9676/proposal-for-a-european-external-investment-plan–factsheet-_en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:581:FIN

Scroll to Top