Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανθρωπιστική Βοήθεια

Η «Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανθρωπιστική Βοήθεια» (“European Consensus on Humanitarian Aid”) περιγράφει το πλαίσιο πολιτικής της ως προς την ανταπόκριση σε ανθρωπιστικές κρίσεις. Eιδικότερα η Συναίνεση καθορίζει το γιατί (why), το πώς (how) και το πότε (when) ενεργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Η Συναίνεση υπεγράφη το 2007 από το Eευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στοχεύει δε στη βελτίωση της συνοχής, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της ανταπόκρισης της ΕΕ σε ανθρωπιστικές κρίσεις.

Πρωταρχικοί στόχοι της ανθρωπιστικής δράσης είναι η διάσωση ανθρώπων, η πρόληψη και ελάφρυνση της ανθρώπινης δυστυχίας και η συμβολή στη διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Επιπλέον, η ΕΕ επιβεβαιώνει την δέσμευσή της ως προς την τήρηση των θεμελιωδών αρχών της ανθρωπιστικής βοήθειας (ουδετερότητα, ανθρωπισμός, ανεξαρτησία και αμεροληψία) και ως προς τον σεβασμό του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.

Οι χώρες και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμφωνούν να εργασθούν  από κοινού, κατά έναν συντονισμένο και συμπληρωματικό τρόπο και να υποστηρίξουν τον συντονιστικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών. Οι δράσεις αφορούν την ετοιμότητα (preparedness) έναντι καταστροφών και την μείωση της επικινδυνότητάς τους (disaster risk reduction/DRR), την αντιμετώπιση επειγουσών κρίσεων και την παροχή βοήθειας σε παρατεταμένες κρίσεις, την έγκαιρη ανάκαμψη και τη διασύνδεση με τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Η Συναίνεση καθορίζει επίσης τους τρόπους κινητοποίησης της πολιτικής προστασίας και στρατιωτικών μέσων σε περιπτώσεις κρίσεων.

Μετά την υιοθέτησή της, η Συναίνεση αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ρόλο της ανθρωπιστικής βοήθειας στο ευρύτερο πλαίσιο εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Αυτό αντικατοπτρίζεται στις σχετικές πολιτικές και νομικές πράξεις που εγκρίθηκαν σε επίπεδο ΕΕ, έχοντας ως αποτέλεσμα βελτιωμένες πολιτικές ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και δέσμευση για ορισμένες διεθνείς πρωτοβουλίες βέλτιστων πρακτικών. Επιπλέον, ενισχύθηκε η συνεργασία με τον ΟΗΕ, τους δωρητές εκτός ΕΕ, την κοινωνία των πολιτών, καθώς και με τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς. Η ΕΕ υποστηρίζει επίσης το σεβασμό του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.

Τον Οκτώβριο του 2017, δέκα έτη μετά την υιοθέτηση της Συναίνεσης, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ανανέωσαν τη δέσμευσή τους στις αρχές που διατυπώνονται σε αυτήν. Η Συναίνεση εξακολουθεί να αποτελεί το κατάλληλο πλαίσιο για την ανθρωπιστική δράση που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Σχετικός ιστότοπος:
http://ec.europa.eu/echo/node/3692_fr

Scroll to Top