«Διευκρινίσεις» της DAC/ΟΟΣΑ επί των οδηγιών υποβολής στατιστικών στοιχείων ως προς τις δαπάνες για πρόσφυγες εντός της επικράτειας των δωρητριών χωρών

Οι «Διευκρινίσεις» (“Clarifications”) της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee/DAC) του ΟΟΣΑ επί των Οδηγιών για την υποβολή στατιστικών στοιχείων (statistical reporting Directives) ως προς τις δαπάνες για πρόσφυγες εντός της επικράτειας των δωρητριών χωρών (in-donor refugee costs) υιοθετήθηκαν στις 31 Οκτωβρίου 2017, κατά την Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου (High-Level Meeting) της DAC. Οι «Διευκρινίσεις» αναφέρονται στην έννοια του όρου «πρόσφυγας» και προσδιορίζουν το εύρος της επιλεξιμότητας των σχετικών δαπανών ως Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Official Development Assistance/ODA).

Βάσει των «Διευκρινίσεων», ο όρος «πρόσφυγας» καλύπτει αιτούντες άσυλο και άτομα, για τα οποία έχει ήδη αναγνωρισθεί το καθεστώς του πρόσφυγα, οι δε επιλέξιμες ως ODA δαπάνες αφορούν την παρεχόμενη βοήθεια για τους πρώτους 12 μήνες διαμονής του πρόσφυγα στην Ελλάδα ή έως την τελική απόρριψη της αίτησης. Σημαντικό στοιχείο είναι, επίσης, ότι οι δαπάνες για την επεξεργασία αιτήσεων ασύλου δεν είναι επιλέξιμες ως ODA.

DCD/DAC(2017)35/FINAL

Scroll to Top