Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ετήσια Έκθεση για την Eφαρμογή των Mέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Xρηματοδότηση των Eξωτερικών Δράσεων το 2017

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προωθεί μια συντονισμένη προσέγγιση, με την οποία συνενώνει όλα τα διαθέσιμα μέσα της ΕΕ και των κρατών μελών της με σκοπό την επίτευξη ενός περισσότερο ειρηνικού και ευημερούντος κόσμου. Το 2017, η Ευρώπη και ο κόσμος αντιμετώπισαν και πάλι σημαντικές προκλήσεις. Η ΕΕ ανταποκρίθηκε με ολοκληρωμένο τρόπο, χρησιμοποιώντας ολόκληρο το φάσμα των πολιτικών και των εργαλείων που διαθέτει από τα πεδία της διπλωματίας, της ασφάλειας, των χρηματοοικονομικών, του εμπορίου, της ανάπτυξης και της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το 2017, ξεκίνησε η πλήρης υλοποίηση της Παγκόσμιας Στρατηγικής της ΕΕ (EU Global Strategy) για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας. Η Παγκόσμια Στρατηγική καθορίζει τα βασικά συμφέροντα και τις αρχές της ΕΕ σε θέματα συνεργασίας και παρέχει ένα όραμα για μια περισσότερο αξιόπιστη, υπεύθυνη και ευέλικτη ΕΕ. Η ΕΕ συνέχισε να ανταποκρίνεται σε ιδιαίτερα ευάλωτες καταστάσεις ανθρωπιστικής κρίσης, ξηρασίας και ανασφάλειας, χρηματοδοτώντας δράσεις αξίας άνω των 2,2 δισ. Ευρώ σε περισσότερες από 90 χώρες εκτός της ΕΕ. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι ο μεγαλύτερος χορηγός Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΚΑΒ), καθώς καλύπτουν άνω του ήμισυ της ΚΑΒ παγκοσμίως. Το 2017, μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε το ποσό των 13,34 δισ. Ευρώ για την ΚΑΒ.

Τον Ιούνιο του 2017, η νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη (new European Consensus on Development) υπογράφηκε σε κοινή δήλωση από: τη Μαλτέζικη Προεδρία, εκ μέρους του Συμβουλίου και των κρατών μελών, το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Η νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη, συνιστά την απάντηση της ΕΕ στις τάσεις και προκλήσεις της παγκόσμιας συνεργασίας και ανάπτυξης. Διαρθρωμένη γύρω από τις πέντε αρχές που πλαισιώνουν την Ατζέντα 2030 (Άνθρωποι, Πλανήτης, Ευημερία, Ειρήνη και Εταιρική Σχέση), η Κοινή Αντίληψη προβάλλει μια ισορροπημένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το 2017 ξεκίνησε η υλοποίηση του φιλόδοξου Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου (External Investment Plan) της ΕΕ, κατόπιν της έναρξης ισχύος του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (European Fund for Sustainable Development/EFSD). Με εισροές ύψους 4,1 δισ. Ευρώ (2,6 δισ. Ευρώ για μεικτές επενδύσεις και 1,5 δισ. Ευρώ για εγγυήσεις), αποσκοπεί στην κινητοποίηση συνολικών επενδύσεων 44 δισ. Ευρώ στην Αφρική και τις γειτονικές χώρες της ΕΕ, με πέντε «επενδυτικές θυρίδες», οι οποίες καλύπτουν τους εξής τομείς:

βιώσιμη ανάπτυξη και συνδεσιμότητα
χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
βιώσιμη γεωργία, αγροτικές επιχειρήσεις και αγροβιομηχανία
βιώσιμες πόλεις
και ψηφιοποίηση για την ανάπτυξη

Το 2017 η Επιτροπή συνέχισε να προωθεί τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (Policy Coherence for Development), μεταξύ άλλων, ενσωματώνοντας την στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη, και ανέδειξε τη σημαντική συμβολή της για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής προϋποθέτει την ενσωμάτωση των στόχων της αναπτυξιακής συνεργασίας στην υλοποίηση όλων των πολιτικών που ενδεχομένως επηρεάζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=COM:2019:37:FIN&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2019:37:FIN&from=EN

Scroll to Top