Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Έκθεση για τη Συνοχή των Πολιτικών για την Ανάπτυξη 2019

Η Συνοχή των Πολιτικών για την Ανάπτυξη (Policy Coherence for Development/PCD) αποτελεί βασικό πυλώνα των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για ενίσχυση του θετικού αντίκτυπου και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας.

Μέσω αυτής της έκθεσης, η Επιτροπή εξετάζει όσα έχουν υλοποιηθεί σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, όσον αφορά στη Συνοχή των Πολιτικών για την Ανάπτυξη κατά την περίοδο 2015-2018. Όπως και στην περίπτωση των προηγούμενων αντίστοιχων εκθέσεων, η παρούσα αποτελεί μια κοινή προσπάθεια, βασισμένη στη συνεισφορά των κρατών μελών της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ). Η έκθεση στοχεύει επίσης στην ένταξη της Συνοχής των Πολιτικών για την Ανάπτυξη στο μεταβαλλόμενο παγκόσμιο αναπτυξιακό πλαίσιο και ιδιαιτέρως μετά την εξέλιξη από τους Αναπτυξιακούς Στόχους Χιλιετίας (Millennium Development Goals) στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης/ΣΒΑ (Sustainable Development Goals/SDGs) και στην υιοθέτηση της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι υπεύθυνα για την ενσωμάτωση της Συνοχής των Πολιτικών για την Ανάπτυξη τόσο στις εθνικές τους πολιτικές, όσο και σε επίπεδο ΕΕ. Για το σκοπό αυτό, έχουν αναπτύξει τους δικούς τους μηχανισμούς συντονισμού. Η πολιτική δέσμευση των κρατών μελών της ΕΕ επαναβεβαιώθηκε σε ανώτατο επίπεδο με την υιοθέτηση της Νέας Ευρωπαϊκής Συναίνεσης για την Ανάπτυξη (New European Consensus on Development), η οποία προβλέπει την εφαρμογή της Συνοχής των Πολιτικών για την Ανάπτυξη σε όλες τις πολιτικές και σε όλους τους τομείς που καλύπτει η Ατζέντα 2030, με έμφαση στο εμπόριο, τη χρηματοδότηση, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, την επισιτιστική ασφάλεια, τη μετανάστευση και την ασφάλεια.

Η ανάπτυξη και η βελτίωση της ευημερίας των ανθρώπων είναι ζωτικής σημασίας. Στη Νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη, η ΕΕ επανέλαβε τη δέσμευσή της να διαθέτει τουλάχιστον το 20% της Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας/ΚΑΒ (Official Development Assistance/ODA) για την κοινωνική ένταξη και την ανθρώπινη ανάπτυξη. Αυτή η δέσμευση διατηρήθηκε επίσης στην πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για το Μέσο Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument/NDICI), το οποίο θα είναι το κύριο μέσο χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στο πλαίσιο της νέας χρηματοδοτικής αρχιτεκτονικής (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027).

Η Νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη αναγνωρίζει τη θετική συμβολή της καλώς διαχειριζόμενης μετανάστευσης στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα και τις σοβαρές προκλήσεις που δημιουργούν η παράνομη μετανάστευση και ο αναγκαστικός εκτοπισμός. Με την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης απέναντι στη μετανάστευση, η ΕΕ έχει δημιουργήσει νέες και βαθύτερες σχέσεις με τους εταίρους της. Σύμφωνα με την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ για τη μετανάστευση, η Ελλάδα ίδρυσε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής το 2016, προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός, η εποπτεία και η συνοχή των πολιτικών σε ό,τι αφορά την πρώτη υποδοχή, το άσυλο, την μετανάστευση και την κοινωνική ένταξη των πολιτών των αναπτυσσόμενων χωρών. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/europeaid/2019-eu-report-policy-coherence-development-including-member-states-replies_en

Scroll to Top