Επίτευξη της Ευημερίας μέσω Εμπορίου και Επενδύσεων

Η ΕΕ διαμόρφωσε για πρώτη φορά το 2007 τη Στρατηγική της «Στήριξη από την ΕΕ των Αναγκών των Αναπτυσσομένων Χωρών στο Εμπόριο» για ενίσχυση των προσπαθειών των αναπτυσσομένων χωρών, ιδιαίτερα Λιγότερο Ανεπτυγμένων Χωρών (ΛΑΧ) να ενταχθούν στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα, δηλαδή τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου με στόχο, μέσω του εμπορίου να τονωθεί η ανάπτυξη και να μειωθεί η φτώχεια.

Η Ανακοίνωση της Ευρωπαικής Επιτροπής «Επίτευξη της Ευημερίας μέσω Εμπορίου και Επενδύσεων /Achieving Prosperity through Trade and Investment Updating the 2007 Joint EU Strategy on Aid for Trade» (COM 2017/667/13-11-2017), αναθεωρεί την κοινή στρατηγική του 2007 για διασύνδεση της αναπτυξιακής βοήθειας με το εμπόριο (Strategy on Aid for Trade), δεδομένου ότι η οικονομική πραγματικότητα άλλαξε με την εμφάνιση των όλο και πιο σύνθετων παγκόσμιων αλυσίδων αξίας (global value chains), ιδίως με την υιοθέτηση της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, της Ατζέντας Δράσης της Αντίς Αμπέμπα και σε επίπεδο ΕΕ με την Παγκόσμια Στρατηγική για την Eξωτερική Πολιτική και Πολιτική Aσφάλειας, τη Νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη, την Στρατηγική Εμπόριο για Όλους και την Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή.

H αναθεώρηση της Στρατηγικής της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ για το εμπόριο επικεντρώνεται στη στήριξη των αναπτυσσομένων χωρών προκειμένου να επιτύχουν πρόοδο στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω της αύξησης του εμπορίου και των επενδύσεων. Προτείνεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική με συγκεκριμένες δράσεις, αξιοποιώντας το ευρύ φάσμα των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ (συγκεκριμένα του νέου Εξωτερικού Σχεδίου Επενδύσεων), προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της διασύνδεσης εμπορίου και αναπτυξιακής βοήθειας με στόχο τη μείωση της φτώχειας. Η έμφαση εστιάζεται στην προσέλκυση επενδύσεων στις ΛΑΧ για παραγωγή προϊόντων και δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ισότητα των φύλων, στην ανάγκη ενίσχυσης των γυναικών, στην κλιματική αλλαγή και στην βιωσιμότητα, στον πολυμερή διάλογο και στην αντιμετώπιση των αιτιών της μετανάστευσης.

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/com_2017_667_f1_communication_from_commission_to_inst_en_v3_p1_954389.pdf

Scroll to Top