Έκθεση ΟΟΣΑ: Μείωση της Αναπτυξιακής Βοήθειας το 2018, Ιδιαίτερα στις Χώρες με τις Μεγαλύτερες Ανάγκες – Εισάγοντας τη Μεθοδολογία της «Ισοδύναμης Επιχορήγησης»

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του ΟΟΣΑ, η αναπτυξιακή βοήθεια των επίσημων δωρητών μειώθηκε το 2018 κατά 2,7% σε σχέση με το 2017, ιδιαίτερα προς τις χώρες με τις μεγαλύτερες ανάγκες. Η μείωση οφειλόταν κυρίως στη μικρότερη βοήθεια που δόθηκε για φιλοξενία προσφύγων, καθώς μειώθηκαν οι αφίξεις και έγιναν αυστηρότεροι οι κανόνες για τις δαπάνες υπέρ προσφύγων που δύνανται να προσμετρηθούν ως επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια.

Η Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια/ΚΑΒ (Official Development Assistance ODA) από τα 30 μέλη της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development assistance Committee/DAC) του ΟΟΣΑ ανήλθε σε 153 δισ. δολ. ΗΠΑ το 2018, όπως υπολογίσθηκε βάσει της νέας μεθόδου «ισοδύναμης επιχορήγησης» (“grant-equivalent”), η οποία υιοθετήθηκε ως ένας πιο ακριβής τρόπος μέτρησης της βοήθειας μέσω αναπτυξιακών δανείων. Σύμφωνα με την προηγούμενη μεθοδολογία των «ταμειακών ροών» (“cash-flow basis”), η ΚΑΒ του 2018 ήταν 149,3 δισ. δολάρια ΗΠΑ, μειούμενη κατά 2,7%, σε πραγματικές τιμές, σε σχέση με το 2017. Εξαιρουμένης της βοήθειας για δαπάνες προσφύγων εντός επικράτειας δωρητριών χωρών, η ΚΑΒ παρέμεινε σταθερή μεταξύ 2017 και 2018.

Κατά τη περίοδο 2017 – 2018, η διμερής ΚΑΒ στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μειώθηκε, σε πραγματικές τιμές, κατά 3%, η βοήθεια προς την Αφρική μειώθηκε κατά 4% και η ανθρωπιστική βοήθεια μειώθηκε κατά 8%. Η ΚΑΒ έτους 2018 αυξήθηκε σε 17 δωρήτριες χώρες, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να παρατηρούνται στην Ουγγαρία,  Ισλανδία και Νέα Ζηλανδία, ενώ μειώθηκε σε 12 χώρες, λόγω λιγότερων αφίξεων προσφύγων, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να καταγράφονται στην Αυστρία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιαπωνία και Πορτογαλία.

Η υιοθέτηση της μεθοδολογίας «ισοδύναμης επιχορήγησης», που συμφωνήθηκε το 2014, θα παρέχει μια πιο ρεαλιστική σύγκριση μεταξύ των επιχορηγήσεων, οι οποίες αντιστοιχούν στο 83% της διμερούς ΚΑΒ του 2018 και των δανείων, τα οποία αντιστοιχούν στο 17%. Ενώ στο παρελθόν, υπολογιζόταν ως ΚΑΒ η συνολική ονομαστική αξία ενός δανείου και οι αποπληρωμές του αφαιρούνταν προοδευτικά, με τη μεθοδολογία της «ισοδύναμης επιχορήγησης» υπολογίζεται ως ΚΑΒ μόνο το τμήμα του δανείου που αφορά επιχορήγηση ή το ποσό που χορηγείται κάτω από τα επιτόκια της αγοράς. Οι νέες παράμετροι δανεισμού καθορίζονται έτσι ώστε οι δωρητές να παρέχουν στο εξής δάνεια σε φτωχές χώρες, μόνο με πολύ γενναιόδωρους όρους. Τα νέα ποσά που θα υπολογίζονται βάσει της «ισοδύναμης επιχορήγησης» δεν θα είναι συγκρίσιμα με τα ιστορικά δεδομένα της ΚΑΒ και έτσι με τα στοιχεία του 2018 ξεκινά μια νέα εποχή στη μέτρηση της ΚΑΒ.

Πληροφορίες: https://www.oecd.org/newsroom/development-aid-drops-in-2018-especially-to-neediest-countries.htm

Scroll to Top