Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τη Χρηματοδότηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

Οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν ακόμα ανακτήσει το χαμένο έδαφος από την πανδημία COVID-19, η οποίαέθεσε πολλές χώρες σε κίνδυνο χρέους, περιόρισε τον δημοσιονομικό τους χώρο και παρεμπόδισε την οικονομική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, ο πόλεμος στην Ουκρανία επιδεινώνει όλες αυτές τις προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Έκθεση για τη «Χρηματοδότηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022» αναγνωρίζειτο «μεγάλο χρηματοοικονομικό χάσμα» που αφορά την αδυναμία των φτωχότερων χωρών να συγκεντρώσουν επαρκείς πόρους και να δανειστούν,με συμφέροντες όρους, για επενδύσεις.

Κατά μέσο όρο, οι ανεπτυγμένες χώρες χρησιμοποιούν το 3,5% των εσόδων για να πληρώσουν τους τόκους του χρέους τους, έναντι 14% των εσόδων των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Χωρών (ΛΑΧ). Περίπου το 60% των ΛΑΧ και άλλων χωρών χαμηλού εισοδήματος αξιολογούνται τώρα σε υψηλό κίνδυνο χρέους, διπλάσιο δηλαδή από το 30% το 2015. Ο πόλεμος στην Ουκρανία επιδεινώνει τον κίνδυνο, μέσω υψηλότερων τιμών ενέργειας και εμπορευμάτων, νέωνδιαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα, υψηλότερο πληθωρισμό σε συνδυασμό με χαμηλότερη ανάπτυξη, καθώς και αυξημένη αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η παρούσα Έκθεση διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των αναπτυσσόμενων χωρών στη χρηματοδότηση, την αντιμετώπιση των κρίσεων, καθώς και για παραγωγικές επενδύσεις στην ανάκαμψη, τη δράση για το κλίμα και τους ΣΒΑ. Από την ανάλυση της Έκθεσης προκύπτουν 3 βασικά συμπεράσματα:

Πρώτον, τα χρηματοδοτικά κενά και οι αυξανόμενοι κίνδυνοι χρέους πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως. Αυτό περιλαμβάνει τη συγκέντρωση πόρων από όλες τις πηγές χρηματοδότησης, καθώς και τη διασφάλιση ότι αυτοί δαπανώνται σωστά. Δεδομένων των βραχυπρόθεσμων περιορισμών, απαιτείται αύξηση των μακροπρόθεσμων βιώσιμων δημόσιων οικονομικών. Η διεθνής κοινότητα πρέπει,επίσης, να εντείνει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του δημόσιου χρέους.

Δεύτερον, όλες οι ροές χρηματοδότησης πρέπει να εναρμονίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι πρόσφατες κρίσεις ανέδειξαν τη διασύνδεση μεταξύ της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής διάστασης της ανάπτυξης.Υπογράμμισαν επίσης την ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και των ανισοτήτων, προκειμένου να διατηρηθούν οι οικονομικές προοπτικές. Η ανάπτυξη μπορεί να συμβάλει στη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσεων. Αυτό συνεπάγεται, για παράδειγμα, την προσαρμογή των δημοσιονομικών πολιτικών, την αύξηση της χρηματοδότησης για το κλίμα, καθώς και την επανεξέταση των κινήτρων στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Τρίτον, η ενισχυμένη διαφάνεια και ένα πληρέστερο σύστημα πληροφοριών θα ενισχύσουν την ικανότητα των χωρών να διαχειρίζονται τους κινδύνους και να χρησιμοποιούν τους πόρους σωστά και σύμφωνα με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Απαιτούνται καλύτερης ποιότητας δεδομέναόχι μόνο για να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση και η λογοδοσία, αλλά και για να υποστηριχθεί ο σχεδιασμός και η διαχείριση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και η δημοσιονομική ακεραιότητα. Οι αγορές κρατικού χρέους μπορούν επίσης να είναι πιο αποτελεσματικές με υψηλότερη ποιότητα και πληρέστερη πληροφόρηση.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Scroll to Top