Ειδική Έκδοση ΟΟΣΑ «Συστήματα Αξιολόγησης στην Αναπτυξιακή Συνεργασία – Έκθεση 2016 (Evaluation Systems in Development Co-operation 2016 Review)»

Ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε ειδική έκδοση «Συστήματα Αξιολόγησης στην Αναπτυξιακή Συνεργασία – Έκθεση 2016», όπου εξετάζονται οι αλλαγές και οι τάσεις των συστημάτων αξιολόγησης κατά την τελευταία 5ετία. Περιγράφεται ο ρόλος των αναπτυξιακών ιδρυμάτων, υπουργείων και πολυμερών τραπεζών καθώς και η διαχείριση της αξιολόγησης από την πλευρά τους. Επιπλέον, παρέχονται πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο και το είδος του συστήματος αξιολόγησης κάθε χώρας-μέλους του Δικτύου Αξιολόγησης της DAC/ΟΟΣΑ (Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας/Development Assistance Committee) καθώς και τις πολιτικές και πρακτικές που ακολουθούν. Η μελέτη εντοπίζει τις κύριες τάσεις και τις τρέχουσες προκλήσεις στον τομέα της αξιολόγησης της αναπτυξιακής συνεργασίας. Καλύπτει θέματα όπως: ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι, θεσμικές ρυθμίσεις και πολιτικές, ανεξαρτησία της διαδικασίας της αξιολόγησης, υποβολή εκθέσεων, αξιοποίηση των πορισμάτων αξιολόγησης, κοινές αξιολογήσεις και συμμετοχή των χωρών εταίρων στη διαδικασία αξιολόγησης.

Η παρούσα έκθεση αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών του Δικτύου Αξιολόγησης της DAC για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας, μεσω προώθησης ανεξάρτητης και υψηλής ποιότητας αξιολόγησης.

Σχετικός ιστότοπος:

http://www.oecd.org/dac/evaluation-systems-in-development-co-operation-9789264262065-en.htm

Scroll to Top