Διακήρυξη των Παρισίων για την Αποτελεσματικότητα της Βοήθειας

2nd HIGH-LEVEL FORUM ON AID EFFECTIVENESS, HARMONIZATION, ALIGNMENT AND RESULTS (2005)

Το “2nd HLF” αποτέλεσε συνέχεια της «Παγκόσμιας Διάσκεψης για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης» (Monterrey 2002), όπου είχε επιβεβαιωθεί η σημασία της ανάπτυξης για την ευημερία της υφηλίου, του “High Level Forum on Harmonization” (Rome 2003) και του “Second International Roundtable on Managing for Development Results” (Marrakech 2004).

Στο “2nd HLF” συμμετείχαν αντιπροσωπείες από περισσότερες από 90 δωρήτριες και αποδέκτριες χώρες εταίρους, άλλους διεθνείς δωρητές (Ηνωμένα Έθνη, Παγκόσμια Τράπεζα, Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, Δι-Αμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης) και την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC/ΟΟΣΑ).

Οι συμμετέχοντες υιοθέτησαν το κείμενο “Paris Declaration on Aid Effectiveness: Harmonization, Alignment & Results” μέσω του οποίου, αφενός δεσμεύθηκαν να παρέχουν βοήθεια με περισσότερο εκσυγχρονισμένους τρόπους, ώστε να καλύπτονται ουσιαστικότερα οι ανάγκες των αποδεκτριών χωρών εταίρων και αφετέρου συμφώνησαν να βελτιώσουν την υπευθυνότητά τους ελέγχοντας την υλοποίηση της «Διακήρυξης».

Οι πέντε αρχές της «Διακήρυξης των Παρισίων»:

• η Κυριότητα (Ownership), βάσει της οποίας οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να έχουν τον πρωταρχικό ρόλο στην πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας, συντονίζοντας όλες τις αναπτυξιακές προσπάθειες,
• η Ευθυγράμμιση (Αlignment), η οποία προβλέπει την προσαρμογή εκ μέρους των δωρητών όλης της βοήθειας στις Στρατηγικές Μείωσης της Φτώχειας των χωρών – εταίρων,
• η Εναρμόνιση (Harmonization), βάσει της οποίας οι ενέργειες των δωρητών πρέπει να είναι εναρμονισμένες και συμπληρωματικές μεταξύ τους,
• η Αποτελεσματοκεντρική Διαχείριση (Μanaging for Development Results) και
• η Αμοιβαία Ευθύνη (Μutual accountability).

Στο κείμενο της «Διακήρυξης» αναφέρονται περίπου πενήντα δεσμεύσεις μερικές από τις οποίες ανέλαβαν οι δωρητές, κάποιες άλλες οι χώρες εταίροι, ενώ άλλες ήταν κοινές. Οι υπόψη δεσμεύσεις ελέγχονταν από δώδεκα (12) δείκτες.

Scroll to Top