Χρονοδιάγραμμα Δράσης της Άκκρα (Accra Agenda for Action)

3rd HIGH-LEVEL FORUM ON AID EFFECTIVENESS (2008)

Η εν λόγω διάσκεψη υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχής  δεδομένου ότι η συμμετοχή ήταν ευρύτατη.  Συγκεκριμένα συμμετείχαν όλες οι δωρήτριες χώρες της DAC, νέες δωρήτριες χώρες, περισσότερες από 80 αποδέκτριες βοήθειας χώρες, όλοι οι σημαντικοί Διεθνείς Οργανισμοί, καθώς επίσης και πολλοί εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και  του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είχαν επίσης λάβει ενεργό μέρος και στις τριετείς διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν της Διάσκεψης. Η όλη διαδικασία αποτέλεσε σπάνιο παράδειγμα παγκόσμιας συνεργασίας.

Τα αποτελέσματα της Διάσκεψης, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο «Χρονοδιάγραμμα Δράσης της Άκκρα» (Accra Agenda for Action – ΑΑΑ) κρίθηκαν ως ιδιαίτερα φιλόδοξα.  Η ΑΑΑ  αναβάθμισε σημαντικά την πολιτική στήριξη στα θέματα της αποτελεσματικότητας της βοήθειας με την ανάληψη ουσιαστικών δεσμεύσεων, με συγκεκριμένες δράσεις και χρονοδιαγράμματα, για τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο παρέχεται και χρησιμοποιείται η βοήθεια.  Με την ΑΑΑ προωθήθηκε η εφαρμογή των πέντε  αρχών της «Διακήρυξης των Παρισίων».  

Τα βασικά θέματα τα οποία συμφωνήθηκαν με την ΑΑΑ ήταν επιγραματικά τα εξής:

• Καταμερισμός εργασίας: Συνεργασία με χώρες εταίρους και άλλους δωρητές ώστε να ελαττωθεί η γραφειοκρατία της βοήθειας και το κόστος συναλλαγών. Προβλέπεται η υιοθέτηση σχετικών διεθνών κανόνων καλών πρακτικών.
• Συστήματα αποδεκτριών χωρών: Για την παροχή της βοήθειας θα χρησιμοποιούνται τα συστήματα των χωρών-εταίρων σαν πρώτη επιλογή, παρά τα συστήματα των δωρητών.
• Προβλεψιμότητα της βοήθειας: οι δωρητές θα παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με την προγραμματιζόμενη κατά χώρα βοήθεια για τα επόμενα 3-5 χρόνια.
• Κριτήρια  – όροι: Οι δωρητές θα χρησιμοποιούν εφεξής για τη παροχή της βοήθειας κριτήρια που θα στηρίζονται στους αναπτυξιακούς στόχους των χωρών – εταίρων.
• Αποδέσμευση της βοήθειας: Οι δωρητές θα μειώσουν περισσότερο τους περιορισμούς τους, οι οποίοι εμποδίζουν τους εταίρους από το να προμηθεύονται τα αγαθά και τις υπηρεσίες που χρειάζονται από την πηγή που τους παρέχει την καλύτερη ποιότητα στη χαμηλότερη τιμή.  
• Αμοιβαία Ευθύνη και διαφάνεια: Οι δωρητές και οι εταίροι είναι υπόλογοι για τα αναπτυξιακά αποτελέσματα, όχι μόνο προς το δικό τους κοινό, αλλά επίσης αμοιβαία ο ένας προς τον άλλον, μέσω κοινών δεσμεύσεων και ευθυνών καθώς και κοινών μηχανισμών.

Scroll to Top